Flere bevaringsområder for hummer i Østfold? - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Flere bevaringsområder for hummer i Østfold?

hummermøte

Mandag var forskere og forvaltere samlet på fylkeshuset for å drøfte utfordringer i det marine miljøet. Forvaltning av kysttorsk og andre fiskearter ble gjennomgått, mens hovedtema var hummer og behov for flere bevaringsområder.

Fylkeskommunen hadde i samråd med fylkesmannen invitert kystkommunene til møte der Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet gjennomgikk mijøtilstand og status for fiskeressursene i Oslofjorden. Herunder ble det orientert om prosjektet «Krafttak for kysttorsken» med mål å finne årsaker til kysttorskens tilbakegang og fremme tiltak for å øke bestandene igjen. Fylkeskommunen og Ytre Hvaler nasjonalparkstyre er aktivt med i dette prosjektet.

Når det gjelder hummer, har bevaringsområder ført til flere og større individer både i vernesonen og i fangstområdene rundt. I Østfold er det ett slikt bevaringsområde, nemlig Kvernskjær på Hvaler. Fiskerimyndighetene ønsket områder, og beskrev prosessen for opprettelse slik:

  • Kommunen tar initiativ og sjekker lokale behov/ønsker
  • Områdeforslag utarbeides i dialog med yrkesfiskere, fritidsfiskere og andre interessenter
  • Forslaget gjøres kjent/lokal høring gjennomføres
  • Kommunestyrevedtak med anbefaling
  • Oversendelse av forslag til Fiskeridirektoratet
  • Fiskeridirektoratet foretar formell høring
  • Vedtak i Fiskeridirektoratet i form av forskrift, vedtak i 2018 er realistisk.

Leder av fylkeskommunens Nærings- og kulturkomite, Andreas Lervik, oppsummerte møtet med å anbefale at kommunene vurderte behovet for bevaringsområde i egen kommune, gjerne i samråd med nabokommunene. Fylkeskommunen vil om ønskelig kunne bistå i arbeidet med en lokal prosess.

Tekst: Atle Haga, fylkesbiolog

Sist oppdatert: 14.03.2017 Fredrik Andreas Norland