Samferdselskomiteen - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Samferdselskomiteen

Samferdselskomiteen har ansvar for og behandler saker knyttet til samferdsel, fylkesveger, helhetlig areal- og transportplanlegging, kollektivtransport, miljø og klima.

Komiteen er også personidentisk med representasjonen til Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU).

Leder av Samferdselskomiteen er Olav Moe  (Krf).
Nestleder er Cecilie Agnalt (Ap).

Møter og saker

Medlemmer

Olav Moe (KrF), leder
Cecilie Agnalt, Ap), nestleder
Erik Skauen (MDG)
Ole Hagen (Ap)
Aase Furali (Ap)
Mona Vauger (Ap)
Trygve Einar Westgård (Ap)
Gretha Kant (H)
Erik Mogens Unaas (H)
Tor Prøitz (H) (H)
Håvard Jensen (FrP

Ansvarsområde

Fylkestingskomiteene er faste utvalg med hjemmel i kommunelovens § 10 nr 1, og har avgjørelsesmyndighet i saker innenfor sitt oppgave- og ansvarsområde etter nærmere delegasjon fra fylkestinget og innenfor reglement og fullmakter for Østfold fylkeskommunes årsbudsjett.

I saker hvor avgjørelsesmyndigheten tilligger fylkestinget, innstiller fylkestingskomiteene direkte til fylkestinget.

Uttalelser

Fylkestingskomiteene skal innenfor sine arbeidsområder uttale seg om framlegg til økonomiplan, årsbudsjett, periodiske økonomirapporteringer, årsrapport og fylkesplan før fylkesutvalget avgir innstilling for fylkestinget.

Fylkestingskomiteene skal uttale seg i alle saker som blir forelagt komiteene av fylkesting, fylkesutvalg eller fylkesordfører. Komiteene kan ellers av eget tiltak ta opp og uttale seg om alle saker som har eller kan ha betydning innen eget arbeidsområde.

Fylkestingskomiteene kan uttale seg på vegne av fylkeskommunen til lovforslag, høringer, planer m.v. når uttalelsen har en klar avgrensning til komiteens fagområde og ikke er av en slik prinsipiell karakter at den bør behandles av fylkestinget.

Arbeidsmåte

Lederen og fylkestingskomiteene kan med alminnelig flertall, anmode fylkesrådmannen om utredninger, tilleggsopplysninger mv. for saksområder de behandler eller ønsker behandlet. Fylkestingskomiteene kan gi retningslinjer for ønsket form og innhold på utredningene.

Fylkestingskomiteene kan innkalle til fellesmøter, arrangere konferanser, høringer, bruker- og virksomhetsdialog, foreta befaringer eller på andre hensiktsmessige måter skaffe seg den informasjon det har behov for.

Fylkestingskomiteene kan arrangere åpne eller lukkede høringer om saker den har til behandling og kan innkalle/invitere hvem de måtte ønske til å møte for komiteen.

Fylkestingskomiteene kan oppnevne arbeidsgrupper/ad hoc-komiteer til å forberede enkelte saker eller til å arbeide med tidsbestemte oppgaver. Den endelige behandling av innstillinger arbeidsgruppen/ad hoc-komiteen gir skal foregå i samlet fylkestingskomité.

For saker som legges fram for fylkestinget til avgjørelse, bestemmer fylkestingskomiteene selv om det skal være en saksordfører. Fortrinnsvis benyttes saksordfører i større og viktige saker, og der det har vært lang/bred debatt i komiteene.
Sist oppdatert: 06.03.2016