Fylkesutvalget - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Fylkesutvalget

Fylkesutvalget tilsvarer formannskapet i en kommune. Fylkesutvalget har det ledende og koordinerende ansvaret for fylkesplan, økonomiplan, budsjett samt regionalpolitiske og internasjonale spørsmål.

Møter og saker

Møteplan for alle politiske utvalg og komiteer.
Møteplan for Fylkesutvalget

Medlemmer

Fylkesutvalget består av 11 medlemmer, som er valgt for 4 år blant fylkestingets medlemmer.
Disse personene utgjør fylkesutvalget for valgperioden 2015-2019:

Ole Haabeth  (Ap), leder
Siv Henriette Jacobsen  (Ap)
Andreas Lervik (Ap)
Cecilie Agnalt  (Ap)
May Elisabeth Hansen (SV)
Olav I Moe  (KrF)
Johan Edvard Grimstad (Sp)
Simen Nord (H)
Monica Gåsvatn (H)
Leif Willy Eriksen (FrP)
Amelia Aune (V)

Fylkesutvalget har det ledende og koordinerende ansvar for fylkesplan, økonomiplan og budsjett i henhold til kommuneloven og plan- og bygningsloven, og behandler alle saker knyttet til disse saksområdene, herunder uttalelser i kommunale plansaker, eiendomsforvaltning og øvrige saker knyttet til arealforvaltning inkludert kulturminner.

Fylkesutvalget har ansvar for og behandler saker knyttet til det regionalpolitiske og internasjonale oppgaveområdet samt den den fylkeskommunale eierrollen i selskaper med videre.

Saker uten økonomisk inndekning som må fremmes fylkestinget, eller saker hvor fylkesrådmannen bes om å innarbeide en utgift i økonomiplanen, skal alltid framlegges for fylkesutvalget.

Saker som er avklart gjennom budsjettbehandlingen og hører hjemme i en komité, skal ikke framlegges for fylkesutvalget.

Delegert avgjørelsesmyndighet

Fylkesutvalget er delegert avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov eller er fastsatt i eller i medhold av bestemmelse gitt av fylkestinget, jf. kl. § 8 nr. 3. Fylkesutvalget vurderer om større saker av vesentlig prinsipiell interesse likevel skal legges fram for fylkestinget til avgjørelse.

Fylkesutvalget er gitt kompetanse til å forestå oppnevningen av representanter til organer der fylkeskommunen har en vesentlig økonomisk interesse, til statlige og internasjonale organer og andre samarbeidsorganer og aksjeselskap der kompetansen ikke er lagt til fylkestinget ved lov, forskrift, vedtekter eller særskilt vedtak

Fylkesutvalget gis myndighet til å fastsette møteplan for kalenderåret for fylkestinget, fylkesutvalget, fylkestingskomiteene, administrasjonsutvalget, yrkesopplæringsnemnda, eldrerådet, fylkesrådet for personer med nedsatt funksjonsevne, flerkulturelt råd, fylkestrafikksikkerhetsutvalget, internasjonalt forum og særskilt klagenemnd for forvaltningssaker.

Innstillinger

Fylkesutvalget har et spesielt ansvar for å behandle og avgi innstilling med forslag til vedtak for fylkestinget i saker om:

  • Fylkesplan
  • Økonomiplan og endringer av denne
  • Låne- og garantisaker
  • Årsbudsjett og vesentlige endringer i dette
  • Skattevedtak

Fylkesutvalget innstiller ellers for fylkestinget i saker som ikke faller inn under området for fylkestingskomiteene, som har vesentlig betydning for begge komiteenes ansvarsområde, og saker som har vesentlig betydning i forhold til regionalpolitiske og internasjonale spørsmål.

Uttalelser

Fylkesutvalget uttaler seg på vegne av fylkeskommunen til lovforslag, høringer, planer m.v., med mindre saken kun hører inn under en fylkestingskomités ansvarsområde eller dette ved lov eller annen bestemmelse er lagt til andre. Større saker av prinsipiell politisk betydning eller som kan ha økonomiske konsekvenser for fylkeskommunen, forutsettes så vidt mulig forelagt fylkestinget.

Videredelegasjon

Fylkesutvalget kan delegere til fylkesordføreren, et arbeidsutvalg eller fylkesrådmannen myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller i type saker som ikke er av prinsipiell betydning

Opprettelse av arbeidsgrupper/ad hoc-utvalg

Fylkesutvalget kan innenfor sitt ansvarsområde opprette arbeidsgrupper/ad hoc-komiteer til å forberede enkelte saker eller til å arbeide med tidsbestemte oppgaver. Slike organer kan gis myndighet til å avgjøre enkeltsaker som har direkte tilknytning til dets oppdrag.

Hastemyndighet

Med hjemmel i kommunelovens § 13 nr 1, gis fylkesutvalget utvidet myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle vært avgjort av fylkestinget, når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle dette.
Melding om vedtak truffet av fylkesutvalget etter denne bestemmelsen skal forelegges fylkestinget i neste møte, jf. kommunelovens § 13 nr 2. 

Klageinstans

Fylkesutvalget er særskilt klagenemnd etter forvaltningslovens § 28, annet ledd, der slik kompetanse ikke er lagt til andre særskilte nemnder. Når fylkesutvalget har gjort vedtak som førsteinstans, er fylkestinget klageorgan.


Arbeidsmåte

Fylkesordføreren og fylkesutvalget kan med alminnelig flertall anmode fylkesrådmannen om utredninger, tilleggsopplysninger mv. for saksområder de behandler eller ønsker behandlet. Fylkesutvalget kan gi retningslinjer for ønsket form på utredningene.

Fylkesutvalget kan innkalle til fellesmøter, arrangere konferanser, høringer, orienteringer, temamøter, bruker- og virksomhetsdialog, foreta befaringer eller på andre hensiktsmessige måter skaffe seg den informasjon det har behov for.

Fylkesutvalget kan arrangere åpne eller lukkede høringer om saker den har til behandling og kan innkalle/invitere hvem de måtte ønske til å møte for komiteen.

Fylkesutvalget kan oppnevne arbeidsgrupper/ad hoc-komiteer til å forberede enkelte saker eller til å arbeide med tidsbestemte oppgaver, jf. punkt 4.3.5.

For saker som legges fram for fylkestinget til avgjørelse, bestemmer fylkesutvalget selv om det skal være en saksordfører. Fortrinnsvis benyttes saksordfører i større og viktige saker, og der det har vært lang/bred debatt i fylkesutvalget. Saksordfører skal gi fylkestinget en gjennomgang av den politiske behandlingen av saken.

Feriefullmakt til fylkesordføreren

I det tidsrom fylkesutvalget ikke har møter i løpet av ferier, har fylkesordfører innenfor rammen av kommunelovens bestemmelser, fullmakt til å treffe vedtak i saker som hører inn under fylkesutvalgets kompetanseområde. Vedtak som fattes i henhold til feriefullmakten refereres for fylkesutvalget i første møte etter ferien.
Toppen    Tilbake

Sist oppdatert: 06.03.2016