Siste nytt - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Siste nytt

Barn springer på sti over gressplen

Østfoldhelsa har fått 26 millioner kroner i gave fra Sparebankstiftelsen DNB til å jobbe med helsefremmende skoler i Østfold.

Alle barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler kan søke om støtte til helsefremmende arbeid på skolen gjennom prosjekt RØRE 6-19.
Søknadsfrist er ca. 28. april.  
Mer informasjon kommer

1.2.2017
.............................................................................................................

Folkehelseprofil for Østfold 2016.


Fylkeshelseprofilen for Østfold viser at vi i fylket har utfordringer når det gjelder både levekår og helse. For eksempel har Østfold flere unge arbeidsledige enn landssnittet og en høyere andel unge som mottar uføreytelser. På noen områder viser også profilen at Østfold kommer bedre ut enn landsnivået, dette gjelder for eksempel god drikkevannsforsyning og trivsel på skolen blant 10 klassinger.

Årets folkehelseprofil fra Folkehelseinstituttet for fylkene inneholder flere nye statistikkilder og supplerer folkehelseprofilene for kommunene. Helseprofilene fra Folkehelseinstituttet er en del av arbeidet med å ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen, og positive og negative påvirkningsfaktorer.

Les hele folkehelseprofilen for Østfold 2016

24.5.2016
------------------------------------------------------------------------------
Skolemåltidet en ressurs for trivsel og skolemiljø

Blide
Fornøyde innledere på skolemåltidskonferanse. Fra venstre Inger-Lise Skartlien, ordfører i Rygge, Elisabeth Asplund, rektor Skjønhaug skole, Iacob Nordby, rektor Cicignon skole og Geir Endregard, direktør på Inspiria.

Skolefolk fra hele fylket var mandag 4.april samlet på Inspiria for å la seg inspirere i arbeidet med mat og måltider på skolen. Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet, Helsedirektoratet, Inspiria og Østfold fylkeskommune arrangerte konferanse om "Skolemåltidet - en ressurs for trivsel og skolemiljø".
Anledningen var de nye nasjonale faglige retningslinjene for mat og måltider i skolen, som ble presentert av Helsedirektoratet. Selve retningslinjene med bakgrunnsinformasjon finner du her.
Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet er et senter som setter nettopp mat og fysisk aktivitet inn i en skolesammenheng.

I Rygge kommune jobber de med helsefremmende kommune gjennom planarbeid og i praksis.
Cicignon skole tilbyr alle elever gratis frokost og sunn og god lunsj til en billig penge. "Dette er trivselsfremmende arbeid", mener rektor.
I "Løp-og-spis-prosjektet" på Skjønhaug skole får elevene varm lunsj på skolen en dag i uka, og de er aktive hver eneste dag.
Inspiria jobber med skolemat, ernæring og helse i sine helseprogrammer. Helseprogrammene er veldig populære blant besøkende skoleelever.

5.4.2016
------------------------------------------------------------------------------
Konferanse om overvekt blant barn og unge

Mange gode og nyttige innlegg om temaet overvekt blant barn og unge på Østfold fylkeskommunes konferanse for helsepersonell og folkehelsearbeidere.

Utviklingen av overvekt og fedme blant 8-åringer i Norge. Status og utfordringer. Ragnhild Hovengen, seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet
«Hvor bekymret skal vi være». v/Gudbjørg Øen, helsesøster og dosent i helsefag og pedagogikk, leder for nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet, Høgskolen i Bergen.
Om å planlegge for helsefremmende arbeid. v/Astrid Rutherford, kommuneoverlege og folkehelsekoordinator, Rakkestad kommune
Bevegelsesglede i barnehage og skole. v/Birgitte Husebye, høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold.
Om endringsfokusert veiledning
.
v/Anne Høiby, høgskolelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus
Sarpsborg-modellen
.
v/Renate Rosen Skinne, helsesøster og fagansvarlig i skolehelsetjenesten i Sarpsborgkommune.

11.3.2016
____________________________________
Nye retningslinjer for mat og måltider i skolen ble vedtatt av Helsedirektoratet i oktober 2015. Det er egne retningslinjer for barneskole og SFO, for ungdomsskole og for videregående skole.
Østfold fylkeskommune, i samarbeid med Inspiria og Helsedirektoratet arrangerer dagskonferanse om skolemåltider mandag 4.4.2016. Program og påmelding her.

23.2.2016
---------------------------------------------------------------
Storsatsing på helsefremmende barnehager og skoler

Østfold fylkeskommune og Østfoldhelsa, ni barnehager, fem grunnskoler og åtte videregående skoler jobber sammen om å utvikle helsefremmende barnehager og skoler.

3.2.2016
-----------------------------------------------------------------
Trivsel i skolen, og Well-being på norsk

Helsedirektoratet har lansert to faglige publikasjoner om psykisk helse og trivsel. "Well-being på norsk" og "Trivsel i skolen".
Anbefales !!

15.10.2015
------------------------------------------------------------------
Fysisk aktivitet på timeplanen

Elever på fire videregående skoler i Østfold gjennomførte forrige skoleår utviklingsprosjektet "Yrkesfagmodellen, en time mer fysisk aktivitet i uka for yrkesfagelever". Den ekstra timen var lagt til programfaget, og klassenes faglærere gjennomført aktivitetsøkta. Prosjektet har vært støttet av Helsedirektoratet.

31.8.2015
________________________________________ 

Aktiv på dagtid

Østfold fylkeskommune, Østfoldhelsa, kommunene i Østfold og NAV samarbeider med Østfold idrettskrets om "Aktiv på dagtid", et trenings- og aktivitetstilbud for mennesker som ikke er i arbeid, men som gjerne skulle vært det. Mange gode treningsaktiviteter å velge blant. Les mer i årsmeldingen til Aktiv på dagtid.

14.8.2015
__________________________________________

Helsedirektoratet har utgitt "Veivisere i lokalt folkehelsearbeid" med mange spennende tema; utdanning, bolig, økonomi, arbeid, ernæring, fysisk aktivitet, alkohol, tobakk, skader og ulykker.

10.8.2015
____________________________________________
Folkehelse og livsmestring i Framtidens skole

Ludvigsen-utvalget la fram sin utredning 15.juni. "Utvalget peker bla. på at de praktiske og estetiske fagene kroppsøving, mat og helse, musikk og kunst og håndverk må styrkes i skolen", skriver Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet, på sine nettsider.  "De praktiske og estetiske fagene representerer en bredde i kompetanse som fagfornyelsen må reflektere. Stikkord som fysisk aktivitet, håndverksmessige ferdigheter og forståelse for matkultur viser hvor sammensatt fagområdet er".

Styrking av folkehelseperspektivet gjennom en faglig nydanning, bygget rundt kompetanse i å mestre livet, nevnes som ett eksempel på fagutvikling på det praktiske og estetiske fagområdet.

8.7.2015
------------------------------------------------------------------------------
Tacofisk i Tistedal

Tistedal skole i Halden vant Fiskesprell sin nasjonale konkurranse om den beste sjømatretten for unge; Tacofisk.
"Taco er en typisk fredagsrett. Så vi tenkte; hvorfor ikke lage noe sunnere man kan kose seg med i stedet, og som unge kjenner igjen på smaken", forteller Mathea Bukholm (11) i 5.klasse på Tistedal skole.
Og her er oppskriften som vant gull.

16.6.2015
-----------------------------------------------------------------------------------

Velg sunnere på idrettsarenaen


Gulrot

Velg sunnere på idrettsarenaen er inspirasjonshefte og materiell beregnet på idrettslag som ønsker en sunnere profil på matserveringen ved sine idrettsarrangement, eller i sin idrettskiosk. Ta kontakt med folkehelseseksjonen i Østfold fylkeskommune for informasjon om materiell og økonomisk støtte. Last ned inspirasjonsheftet her.

27.1.2015Tverrsektoriell folkehelsestrategi er nå utarbeidet for det interne folkehelsearbeidet i Østfold fylkeskommune.
Folkehelsearbeid handler om samfunnsutvikling, og det har det fortrinn at det øker livskvaliteten, reduserer presset på offentlige tjenester, og styrker samfunnsøkonomien. En god samfunnsutvikling ivaretas gjennom å påvirke en rekke forhold i samfunnet som bolig, utdanning, arbeid og fysiske og sosiale miljøer.

Fylkestinget har stilt krav om forventet effektivisering og smartere løsninger. Med den tverrsektorielle folkehelsestrategien legger vi et grunnlag for bedre samordning av folkehelsearbeid på tvers av sektorer og tjenesteområder.

Se strategien her.

26.1.2015folkehelsepris


 
Høgskolen i Østfold og Østfold fylkeskommune fikk pris for beste forskningsabstract på Folkehelsekonferansen 2014
15.10.2014


Friskliv 2-12

Prosjekt Friskliv 2-12 anbefaler at arbeid for å forebygge overvekt blant barn starter tidlig, at barnehager og skoler jobber med fysisk aktivitet og kosthold og at barn som har overvekt får individuelle tilbud. Les
sluttrapporten fra prosjektet her.

Prosjektet arrangerte erfaringskonferanse 15.9.2014. Se innleggene her.
Veiing og måling og styringsdokumenter i helsetjenesten for barn og unge v/Marit Krogstad, prosjektansvarlig og leder for Familiesenteret i Rygge kommune.
Veiing og måling av elever på 3.trinn i Halden kommune, bruk av resultater i virksomhetene v/Liv Steilbu, ledende helsesøster Halden kommune
Om frisklivsmetodikk i arbeidet med familier som har barn med overvekt v/Gry Hübenthal, prosjektleder og helsesøster og Lene Øvring Eriksen, fysioterapeut «Fokus på din helse»
Folkehelseloven og Folkehelsemeldingen, og konsekvenser for kommunene
v/Gun Kleve, folkehelsekoordinator Halden kommune
«Atten tusen timer» - helsefremmende barnehager og grunnskoler.
v/Elsie Brenne, folkehelserådgiver, ernæringsfysiolog, Østfold fylkeskommune

Forekomst av overvekt blant 3.klassinger i tre kommuner i Østfold er omlag 20 %. Les mer om kartlegging her.


15.9.2014Østfold fylkeskommune er medlem i Sunne kommuner, WHOs norske nettverk for Healthy Cities.
Årsrapport for nettverket ble vedtatt på generalforsamling i mai 2014.

6.8.2014Kursheftet Velg sunnere på idrettsarenaen
er nå tilgjengelig digitalt på Østfold fylkeskommune og Østfoldhelsa.
Kursheftet gir tips og ideer til utøvere om bra mat ved trening, og til klubber og kioskansvarlige om hva som er smart å selge på idrettsarenaen og hvordan man kan få det til.

Last ned kursheftet

5.5.2014


Retningslinjer for kantiner

Østfold fylkeskommune sine retningslinjer for kantiner i videregående skoler fungerer etter intensjonene. Både elever og kantineledere er fornøyd med tilbudet på kantinene i de videregående skolene. Kantineledere mener at retningslinjene er et godt virkemiddel for at de skal være en helsefremmende kantine.

17.2.2014


Velg sunnere på idrettsarenaen

Askim rideklubb har satt fokus på kosthold og trening for medlemmene i klubben. "Våre utøvere har ofte lange dager i stallen, og trenger bra næring for å holde hele dagen", sier leder Anne Grete Holstad i Askim rideklubb.
Onsdag hadde de besøk av "Velg sunnere på idrettsarenaen".

20.11.2013


Frisklivskonferanse 2013

Østfoldhelsa, Østfold fylkeskommune og Inspiria arrangerte Frisklivskonferanse om forebygging av overvekt blant barn og unge 6.november 2013, på Inspiria. Se programmet her.

Innledning, hvorfor en konferanse om Friskliv for barn, Elsie Brenne
Det lekende mennesket, Gunnar Breivik
Frisklivsarbeid på Gimle skole, Hanne Bråthen
Kroppsøving og bevegelsesglede, Birgitte Husebye
Erfaringer med frisklivsarbeid med barn, Gry Hubenthal
Friskliv Ung, Modum frisklivsentral, Jorunn Killingstad
Psykologiske prosesser i livsstilsendring, Kjersti Waage Fjærestad


6.11.2013Seminar om forebygging av fallulykker 11.november på Høgskolen i Østfold, Kråkerøy.

Program og påmelding på www.ostfoldhelsa.no

22.10.2013


 

Terje

Terje Ogden
snakket om "De sårbare unge" for Elevtjenestene, lærere og ledere på de videregående skolene i Østfold. Se innlegget her. Etter foredraget diskuterte skolene sin egen plan for arbeidet med psykisk helse på skolen. Arbeidet følges opp videre på skolene og i regi av nettverk for helsefremmende skoler i Østfold.


25.9.2013Strategi for psykisk helsearbeid i videregående skoler i Østfold

Strategi for psykisk helsearbeid
er vedtatt som overordnet strategi for de videregående skolene i Østfold. De videregående skolene skal selv følge opp strategien gjennom egne planer basert på kartlegging, kunnskap og egne erfaringer.

20.9.2013Gymmen i endring

Østfoldmodellen
for kroppsøving og fysisk aktivitet som er prøvd ut ved fire helsefremmende skoler er et viktig bidrag til folkehelsearbeidet i Østfold.

11.7.2013


Velg sunnere på idrettsarenaen
Sommeren byr på mange arrangementer og aktiviteter. Østfold idrettskrets og Østfoldhelsa har laget en veileder for sunnere valg på idrettsarenaen, og et kurshefte som utdyper temaet. Lag og foreninger som ønsker gratis ernæringskurs for sine unge utøvere og/eller som ønsker å tilby bra mat på trening og arrangement kan henvende seg til idrettskretsen eller fylkeskommunen.  

24.6.2013


Arne Marius Fosse i Helse- og omsorgsdepartementet, som har vært en av forfatterne på folkehelsemeldingen, orienterte koordinatormøtet i Østfoldhelsa i dag om meldingen. Folkehelsemeldingen er statlig politikk på folkehelseområdet.
7.6.2013


 
Professor Annett Arntzen skriver om "Betydningen av sosial ulikhet i livets førte fase" i denne kronikken som første gang sto på trykk i Moss Avis 31.5.2013
4.6.2013
 

Niels Kr. Rasmussen presenterte funn fra Heprogress knyttet til sosial ulikhet og arbeidsliv på Fagforbundets konferanse om helsefremmende arbeidsplasser. Se presentasjonen her. 

Niels


 
28.5.2013Årsmelding for Østfoldhelsa 2012
er vedtatt av styret for Østfoldhelsa, som også anbefaler kommunene å behandle den i politiske organ.
24.5.2013


 
Malakoff er en Helsefremmende skole

Malakoff videregående skole ble i dag kvalifisert som helsefremmende skole. Det synlige beviset i form av en diplom ble overrakt til skolens rektor, Bente Lis Larsen av leder i Opplæring, kultur og helsekomiteen, Inger Christin Torp.

Malakoff-diplomering

Fra før er Kalnes kvalifisert som helsefremmende skole, og på siste skoledag, 21.6. får Borg og Mysen videregående skoler sine diplomer.

For å kunne kalle seg en helsefremmende skole må skolen kunne dokumentere at de oppfyller minst 70 % av Østfold fylkeskommunes kriterier for Helsefremmende skolene.

Malakoff og de tre andre skolene har jobbet i prosjektet Helsefremmende skoler siden 2010. Prosjektet går nå over i ordinær drift i fylkeskommunen.
22.05.13


 

13 prosjekter ønsker fylkeskommunale folkehelsemidler for 2013

Tilsammen 13 ulike prosjekter har kommunene søkt Østfold fylkeskommune om tilskudd for 2013. Det er i år bevilget 0,9 mill kr til folkehelsetiltak i kommunene i Østfold. Midlene gis gjennom folkehelsepartnerskapet Østfoldhelsa. Det kom inn søknader fra 10 kommuner.

Kriterier for tildeling av midler omfatter prosjekter for å styrke kunnskap og kompetanse innen folkehelsearbeidet og som bidrar til å utvikle helseoversikter, prosjekter som utjevner sosial ulikhet i helse, og prosjekter som gir varige endringer og / eller forbedringer i folkehelsearbeidet. I tillegg skal prosjekter ha overføringsverdi til andre. Søknadene for 2013 behandles av styret i Østfoldhelsa 31.5.2013, og av OKH-komiteen 4.6.2013
21.05.13

Sist oppdatert: 17.03.2017