Siste nytt - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Siste nytt

Barn springer på sti over gressplen

Østfold fylkeskommune har fått 26 millioner kroner i gave fra Sparebankstiftelsen DNB til å jobbe med helsefremmende skoler i Østfold.

Alle barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler kan søke om støtte til helsefremmende arbeid på skolen gjennom prosjekt RØRE 6-19.
Søknadsfrist er 28. april.  
Retningslinjer og rammer for skolenes søknader kan du lese her

1.2.2017
.............................................................................................................

Folkehelseprofil for Østfold 2016.


Fylkeshelseprofilen for Østfold viser at vi i fylket har utfordringer når det gjelder både levekår og helse. For eksempel har Østfold flere unge arbeidsledige enn landssnittet og en høyere andel unge som mottar uføreytelser. På noen områder viser også profilen at Østfold kommer bedre ut enn landsnivået, dette gjelder for eksempel god drikkevannsforsyning og trivsel på skolen blant 10 klassinger.

Årets folkehelseprofil fra Folkehelseinstituttet for fylkene inneholder flere nye statistikkilder og supplerer folkehelseprofilene for kommunene. Helseprofilene fra Folkehelseinstituttet er en del av arbeidet med å ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen, og positive og negative påvirkningsfaktorer.

Les hele folkehelseprofilen for Østfold 2016

24.5.2016
------------------------------------------------------------------------------
Skolemåltidet en ressurs for trivsel og skolemiljø

Blide
Fornøyde innledere på skolemåltidskonferanse. Fra venstre Inger-Lise Skartlien, ordfører i Rygge, Elisabeth Asplund, rektor Skjønhaug skole, Iacob Nordby, rektor Cicignon skole og Geir Endregard, direktør på Inspiria.

Skolefolk fra hele fylket var mandag 4.april samlet på Inspiria for å la seg inspirere i arbeidet med mat og måltider på skolen. Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet, Helsedirektoratet, Inspiria og Østfold fylkeskommune arrangerte konferanse om "Skolemåltidet - en ressurs for trivsel og skolemiljø".
Anledningen var de nye nasjonale faglige retningslinjene for mat og måltider i skolen, som ble presentert av Helsedirektoratet. Selve retningslinjene med bakgrunnsinformasjon finner du her.
Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet er et senter som setter nettopp mat og fysisk aktivitet inn i en skolesammenheng.

I Rygge kommune jobber de med helsefremmende kommune gjennom planarbeid og i praksis.
Cicignon skole tilbyr alle elever gratis frokost og sunn og god lunsj til en billig penge. "Dette er trivselsfremmende arbeid", mener rektor.
I "Løp-og-spis-prosjektet" på Skjønhaug skole får elevene varm lunsj på skolen en dag i uka, og de er aktive hver eneste dag.
Inspiria jobber med skolemat, ernæring og helse i sine helseprogrammer. Helseprogrammene er veldig populære blant besøkende skoleelever.

5.4.2016
------------------------------------------------------------------------------
Konferanse om overvekt blant barn og unge

Mange gode og nyttige innlegg om temaet overvekt blant barn og unge på Østfold fylkeskommunes konferanse for helsepersonell og folkehelsearbeidere.

Utviklingen av overvekt og fedme blant 8-åringer i Norge. Status og utfordringer. Ragnhild Hovengen, seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet
«Hvor bekymret skal vi være». v/Gudbjørg Øen, helsesøster og dosent i helsefag og pedagogikk, leder for nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet, Høgskolen i Bergen.
Om å planlegge for helsefremmende arbeid. v/Astrid Rutherford, kommuneoverlege og folkehelsekoordinator, Rakkestad kommune
Bevegelsesglede i barnehage og skole. v/Birgitte Husebye, høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold.
Om endringsfokusert veiledning
.
v/Anne Høiby, høgskolelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus
Sarpsborg-modellen
.
v/Renate Rosen Skinne, helsesøster og fagansvarlig i skolehelsetjenesten i Sarpsborgkommune.

11.3.2016
____________________________________
Nye retningslinjer for mat og måltider i skolen ble vedtatt av Helsedirektoratet i oktober 2015. Det er egne retningslinjer for barneskole og SFO, for ungdomsskole og for videregående skole.

23.2.2016
---------------------------------------------------------------
Trivsel i skolen, og Well-being på norsk

Helsedirektoratet har lansert to faglige publikasjoner om psykisk helse og trivsel. "Well-being på norsk" og "Trivsel i skolen".
Anbefales !!

15.10.2015
------------------------------------------------------------------
Fysisk aktivitet på timeplanen

Elever på fire videregående skoler i Østfold gjennomførte forrige skoleår utviklingsprosjektet "Yrkesfagmodellen, en time mer fysisk aktivitet i uka for yrkesfagelever". Den ekstra timen var lagt til programfaget, og klassenes faglærere gjennomført aktivitetsøkta. Prosjektet har vært støttet av Helsedirektoratet.

31.8.2015
________________________________________ 

Aktiv på dagtid

Østfold fylkeskommune, Østfoldhelsa, kommunene i Østfold og NAV samarbeider med Østfold idrettskrets om "Aktiv på dagtid", et trenings- og aktivitetstilbud for mennesker som ikke er i arbeid, men som gjerne skulle vært det. Mange gode treningsaktiviteter å velge blant. Les mer i årsmeldingen til Aktiv på dagtid.

14.8.2015
__________________________________________

Helsedirektoratet har utgitt "Veivisere i lokalt folkehelsearbeid" med mange spennende tema; utdanning, bolig, økonomi, arbeid, ernæring, fysisk aktivitet, alkohol, tobakk, skader og ulykker.

10.8.2015
____________________________________________
Folkehelse og livsmestring i Framtidens skole

Ludvigsen-utvalget la fram sin utredning 15.juni. "Utvalget peker bla. på at de praktiske og estetiske fagene kroppsøving, mat og helse, musikk og kunst og håndverk må styrkes i skolen", skriver Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet, på sine nettsider.  "De praktiske og estetiske fagene representerer en bredde i kompetanse som fagfornyelsen må reflektere. Stikkord som fysisk aktivitet, håndverksmessige ferdigheter og forståelse for matkultur viser hvor sammensatt fagområdet er".

Styrking av folkehelseperspektivet gjennom en faglig nydanning, bygget rundt kompetanse i å mestre livet, nevnes som ett eksempel på fagutvikling på det praktiske og estetiske fagområdet.

8.7.2015
------------------------------------------------------------------------------
Tacofisk i Tistedal

Tistedal skole i Halden vant Fiskesprell sin nasjonale konkurranse om den beste sjømatretten for unge; Tacofisk.
"Taco er en typisk fredagsrett. Så vi tenkte; hvorfor ikke lage noe sunnere man kan kose seg med i stedet, og som unge kjenner igjen på smaken", forteller Mathea Bukholm (11) i 5.klasse på Tistedal skole.
Og her er oppskriften som vant gull.

16.6.2015
-----------------------------------------------------------------------------------

Velg sunnere på idrettsarenaen


Gulrot

Velg sunnere på idrettsarenaen er inspirasjonshefte og materiell beregnet på idrettslag som ønsker en sunnere profil på matserveringen ved sine idrettsarrangement, eller i sin idrettskiosk. Ta kontakt med folkehelseseksjonen i Østfold fylkeskommune for informasjon om materiell og økonomisk støtte. Last ned inspirasjonsheftet her.

27.1.2015

Friskliv 2-12

Prosjekt Friskliv 2-12 anbefaler at arbeid for å forebygge overvekt blant barn starter tidlig, at barnehager og skoler jobber med fysisk aktivitet og kosthold og at barn som har overvekt får individuelle tilbud. Les
sluttrapporten fra prosjektet her.

Prosjektet arrangerte erfaringskonferanse 15.9.2014. Se innleggene her.
Veiing og måling og styringsdokumenter i helsetjenesten for barn og unge v/Marit Krogstad, prosjektansvarlig og leder for Familiesenteret i Rygge kommune.
Veiing og måling av elever på 3.trinn i Halden kommune, bruk av resultater i virksomhetene v/Liv Steilbu, ledende helsesøster Halden kommune
Om frisklivsmetodikk i arbeidet med familier som har barn med overvekt v/Gry Hübenthal, prosjektleder og helsesøster og Lene Øvring Eriksen, fysioterapeut «Fokus på din helse»
Folkehelseloven og Folkehelsemeldingen, og konsekvenser for kommunene
v/Gun Kleve, folkehelsekoordinator Halden kommune
«Atten tusen timer» - helsefremmende barnehager og grunnskoler.
v/Elsie Brenne, folkehelserådgiver, ernæringsfysiolog, Østfold fylkeskommune

Forekomst av overvekt blant 3.klassinger i tre kommuner i Østfold er omlag 20 %. Les mer om kartlegging her.


15.9.2014Østfold fylkeskommune er medlem i Sunne kommuner, WHOs norske nettverk for Healthy Cities.
Årsrapport for nettverket ble vedtatt på generalforsamling i mai 2014.

6.8.2014Kursheftet Velg sunnere på idrettsarenaen
er nå tilgjengelig digitalt på Østfold fylkeskommune og Østfoldhelsa.
Kursheftet gir tips og ideer til utøvere om bra mat ved trening, og til klubber og kioskansvarlige om hva som er smart å selge på idrettsarenaen og hvordan man kan få det til.

Last ned kursheftet

5.5.2014
.............................................................................................................................................
Frisklivskonferanse 2013

Østfoldhelsa, Østfold fylkeskommune og Inspiria arrangerte Frisklivskonferanse om forebygging av overvekt blant barn og unge 6.november 2013, på Inspiria. Se programmet her.

Innledning, hvorfor en konferanse om Friskliv for barn, Elsie Brenne
Det lekende mennesket, Gunnar Breivik
Frisklivsarbeid på Gimle skole, Hanne Bråthen
Kroppsøving og bevegelsesglede, Birgitte Husebye
Erfaringer med frisklivsarbeid med barn, Gry Hubenthal
Friskliv Ung, Modum frisklivsentral, Jorunn Killingstad
Psykologiske prosesser i livsstilsendring, Kjersti Waage Fjærestad


6.11.2013


 

Terje

Terje Ogden
snakket om "De sårbare unge" for Elevtjenestene, lærere og ledere på de videregående skolene i Østfold. Se innlegget her. Etter foredraget diskuterte skolene sin egen plan for arbeidet med psykisk helse på skolen. Arbeidet følges opp videre på skolene og i regi av nettverk for helsefremmende skoler i Østfold.


25.9.2013Strategi for psykisk helsearbeid i videregående skoler i Østfold

Strategi for psykisk helsearbeid
er vedtatt som overordnet strategi for de videregående skolene i Østfold. De videregående skolene skal selv følge opp strategien gjennom egne planer basert på kartlegging, kunnskap og egne erfaringer.

20.9.2013Gymmen i endring

Østfoldmodellen
for kroppsøving og fysisk aktivitet som er prøvd ut ved fire helsefremmende skoler er et viktig bidrag til folkehelsearbeidet i Østfold.

11.7.2013


Velg sunnere på idrettsarenaen
Sommeren byr på mange arrangementer og aktiviteter. Østfold idrettskrets og Østfoldhelsa har laget en veileder for sunnere valg på idrettsarenaen, og et kurshefte som utdyper temaet. Lag og foreninger som ønsker gratis ernæringskurs for sine unge utøvere og/eller som ønsker å tilby bra mat på trening og arrangement kan henvende seg til idrettskretsen eller fylkeskommunen.  

24.6.2013Niels Kr. Rasmussen presenterte funn fra Heprogress knyttet til sosial ulikhet og arbeidsliv på Fagforbundets konferanse om helsefremmende arbeidsplasser. Se presentasjonen her. 

Niels


 
28.5.2013

 
Malakoff er en Helsefremmende skole

Malakoff videregående skole ble i dag kvalifisert som helsefremmende skole. Det synlige beviset i form av en diplom ble overrakt til skolens rektor, Bente Lis Larsen av leder i Opplæring, kultur og helsekomiteen, Inger Christin Torp.

Malakoff-diplomering

Fra før er Kalnes kvalifisert som helsefremmende skole, og på siste skoledag, 21.6. får Borg og Mysen videregående skoler sine diplomer.

For å kunne kalle seg en helsefremmende skole må skolen kunne dokumentere at de oppfyller minst 70 % av Østfold fylkeskommunes kriterier for Helsefremmende skolene.

Malakoff og de tre andre skolene har jobbet i prosjektet Helsefremmende skoler siden 2010. Prosjektet går nå over i ordinær drift i fylkeskommunen.
22.05.13

Sist oppdatert: 29.03.2017