Samferdselsdata og statistikk - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Samferdselsdata og statistikk

 E6_rygge6_420

Fylkes- og riksveier i Østfold:

Kart over veier i Østfold

Veglengder (km og prosentandeler 2012)

Riksveger

Fylkesveger

Riks- og fylkesveger

271

1673

1944

14 %

86 %

100 %

Den gjennomsnittlige årsdøgntrafikken (ÅDT) ligger på ca. 11 900 ÅDT på riksvegene og ca. 1 840 ÅDT på fylkesveiene.

Indikatorer for fylkesveinettet.
Veinettet i Østfold

Veier med fast dekke utgjør 100 % for riksveiene og 88 % for fylkesveiene. Det er 194 km med grusveier på  fylkesveinettet i Østfold.

Det vedlikeholdsmessige etterslep er beregnet til ca 150 mill. kr på riksveiene og ca 1,2 mrd kr på fylkesveiene.

Trafikkulykker:

Antall personer skadde eller drepte i Østfoldtrafikken i 2012

Antall

Drepte

6

Hardt skadde               

51

Lettere skadde

451

Uoppgitt

42

Drepte og skadde i alt

550

Statistisk sentralbyrå: Vegtrafikkulykker med personskade
Statens vegvesen: Ulykkessituasjon i Østfold 2009

Arbeidsreiser og pendling:

Østfold hadde (2006) totalt 123.395 yrkesaktive. Av disse arbeidet 19 712 utenfor fylket. Det pendlet 5 706 yrkesaktive inn til fylket. Den totale pendlertrafikken (inn / ut) over fylkesgrensen blir da 25 418 personer.

Arbeidspendling

Jernbane, havn og godstransport:

Korridorene gjennom Østfold mot Svinesund, Kornsjø og Ørje er Norges viktigste transportkorridorer mot utlandet.

Østfoldbanen er delt i en vestre og østre linje. Østfoldbanen er 170 kilometer lang fra Oslo S over vestre linje til riksgrensen ved Kornsjø. Østfoldbanen er hovedsaklig enkeltsporet. Det er dobbeltspor fra Oslo S fram til Sandbukta ved Moss. Østfoldbanens østre linje fra Ski over Mysen til Sarpsborg er 77 kilometer lang. Østfoldbanen står overfor store kapasitetsutfordringer. Markedsandelen for gods er lav. NSB offentliggjør ikke tall for personreiser på enkeltstrekninger.

Moss havn og Borg havn er blant Norges største havner på containisert gods, mens Halden havn er en betydelig industrihavn.

Nær halvparten av det landbaserte godset til og fra Norge fraktes på E6 over Svinesund, og om lag 20 % på E18 over Ørje. En undersøkelse viser at det i 2013 passerer omlag 700 000 trailere over Svinesund, hvilket tilsvarer en årsdøgntrafikk på vel 1900 trailere.

Jernbaneverket: Jernbanen i tall, Årsmeldinger og rapporter og Fakta og statistikk

NSB: NSB-konsernets årsrapporter 

Statistisk sentralbyrå: Havnestatistikk og Godstransport med lastebil over grensen

Osloregionens gods- og logistikkstrategi: Faglig analysegrunnlag

Kollektivtransport og togreiser


Totalt 7,5 millioner passasjerer reiste med lokalbussene i Østfold i 2012, en økning på 2 % i forhold til året før. Om lag 2,3 millioner reiser ble foretatt av skoleelever med rett til skyss. Elevene i grunnskolen utgjør 1,3 millioner av disse.

Ferge:

På Bastøfergen var den gjennomsnittlige døgntrafikken 4 758 i 2012, fordelt med 636 store kjøretøyer og 4122 kjøretøyer under 6 m. De siste 6 årene har det vært en økning på 34 %. Den totale årstrafikken på Bastøfergen var på 1 786 685 kjøretøyer i 2012.

Ferjestatistikk

Drosjer:

I Østfold var det totalt 281 drosjeløyver i 2012 fordelt på 5 sentraler.  Mer om drosjer i Østfold kan leses i rapport fra Transportøkonomisk institutt :
Drosjer i Østfold- et marked i utvikling

Gang og sykkel:

Se "Indikatorer for fylkesveinettet"

I to rapporter TØI har laget om reisevaner i Sarpsborg/Fredrikstad og Moss/Rygge basert på den nasjonale reisevaneunderskelsen i 2009 framgår det at sykkel utgjør 4-5 % av den totale transportmiddelbruken i Sarpsborg/Fredrikstad og 4-6 % i Moss/Rygge.

Støy og utslipp:

I Østfold er det for 2011 beregnet 59 personer som har trafikkstøy større 42 dBA inne i boenheter. Det totale utslipp CO2 utslipp fra kjøretøyer i 2011 er beregnet til 377 413 tonn.

Støykart Østfold


Analyser og utredninger:

Østfold analyse

TØI rapport 1142/2011: Reisevaner i Sarpsborg og Fredrikstad 2009/2010

TØI rapport 1143/2011: Reisevaner i Moss og Rygge 2009/2010

Sist oppdatert: 11.11.2013