Bypakke Nedre Glomma - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Bypakke Nedre Glomma

Illustrasjonsfoto av ung syklist og veg

Transporten i Nedre Glomma vil øke kraftig i årene som kommer. For å håndtere dette må vi bygge ut veinettet, men også sette inn tiltak for å redusere biltrafikken. Det betyr blant annet å legge bedre til rette for gange, sykkel og kollektivtransport. Tiltakene vil gi bedre framkommelighet, øke byenes attraktivitet og bidra til bedre sentrumsmiljøer og bomiljøer.


09.07.12 Kollektivstrategi for Nedre Glomma

Rapport om kollektivstrategi for Nedre Glomma utarbeidet av Asplan Viak på oppdrag fra Statens Vegvesen. Rapporten vil behandles av Statens vegvesen, Sarpsborg og Fredrikstad kommuner og Østfold fylkeskommune i løpet av høsten 2014.Slik skal belønningsmidlene brukes

Nye sykkeltraseer, hyppigere avganger for Glommaringen, tiltak i Sarpsborg sentrum og et forbedret fergetilbud i Fredrikstad. Det er noe av det Nedre Glomma skal bruke statlige belønningsmidler på.

- Vi har prioritert flere større tiltak som vi mener vil gjøre det enklere for innbyggerne å ferdes med kollektivtransport, sykkel og gange, sier fylkesordfører Ole Haabeth, Fredrikstad-ordfører Jon-Ivar Nygård og Sarpsborg-ordfører Sindre Martinsen-Evje i en felles pressemelding.- En milepæl for Nedre Glomma


 - Vi har jobbet i mange år for en langsiktig avtale. Nå er den der, sier fylkesordfører Ole Haabeth, som sammen med ordførerne i Fredrikstad og Sarpsborg tirsdag 28. august signerte avtalen med samferdselsminister Marit Arnstad som gir partene 215 millioner kroner over fire år til bedre kollektivtransport, sykkel og gange i regionen.

Avtalen ble undertegnet på den nyåpnede og gratis fergestrekningen Lisleby-Selbak i Fredrikstad - et tiltak som passer godt inn i det avtalen omhandler.Et formidabelt løft

Et transportløft på 7,85 milliarder kroner som vil legge grunnlaget for utvikling av framtidens Nedre Glomma. Det kunne rådmennene i Sarpsborg og Fredrikstad samt Østfold fylkeskommune presentere fredag 3. mai.

- Dette vil gi oss bedre framkommelighet og mer attraktive byer, sentrumsmiljøer og bomiljøer. Næringslivet vil få bedre og mer forutsigbare forhold for transport, og med det gunstigere vilkår. Bypakken vil også gjøre det vesentlig lettere å ferdes i Nedre Glomma uten bil, det vil si som kollektivbruker, syklist, eller fotgjenger, uttaler rådmennene Jan Lasse Hansen (Fredrikstad), Unni Skaar (Sarpsborg) og Atle Haga (Østfold fylkeskommunene) om sitt forslag til bypakke for Nedre Glomma.

De understreker samtidig at en slik pakke som de nå går inn for er helt nødvendig.

- Dersom ingenting gjøres med transportsystemet vil det bli store problemer med framkommeligheten i Nedre Glomma i framtiden, slår de fast.

 


Nedre Glomma er et felles bo- og arbeidsmarked med behov for et helhetlig transportsystem.
Derfor ble det i 2011 det inngått en samarbeidsavtale mellom kommunene Fredrikstad og Sarpsborg , Østfold fylkeskommune og Statens vegvesen.

En sentral del av samarbeidet er arbeidet med en bypakke for nedre Glomma. Dette er en storstilt satsing på et framtidsrettet transportsystem. Bakgrunn og hovedtrekk i bypakka er beskrevet i konseptvalgutredningen fra mars 2010.

Innholdet i bypakka er blitt konkretisert etter at konseptvalgutredningen kom. Status for bypakka er oppsummert  i en politisk sak som ble behandlet høsten 2012 i både Sarpsborg og Fredrikstad.

En slik satsing koster. Både utbyggingen av veier og satsingen på kollektiv, sykkel og gange er planlagt finansiert med bompenger. Det foreligger nå et forslag til plassering av bomstasjoner i de to kommunene. Forslaget er også beskrevet i en pressemelding sendt ut 25. januar 2013.

Staten stiller i realiteten krav om bompenger til byer som vil utvikle et framtidsrettet transportsystem. . Men det finnes også statlige gulrøtter for de flinke i klassen, de som samarbeider og klarer å redusere veksten i biltrafikken. Partene i samarbeidet sendte i 2012 en felles søknad til Samferdselsdepartementet om belønningsmidler på nær en halv milliard kroner. Det ble ikke bevilget penger det året, men en revidert søknad ble sendt våren 2013. Midlene vil gå til tiltak som skal gjøre det mer attraktivt å gå, sykle eller kjøre kollektivt.

Det er for tiden fire delprosjekter i samarbeidsavtalen: Sykkelbyen Nedre Glomma, Kollektivtransport, Areal- og byutvikling samt Miljøvennlig drivstoff.

Nedre Glomma trenger et effektivt transportsystem, der det er enkelt å komme seg til og fra, uten å stampe i endeløse køer. Da må vi gjøre noe. Det koster litt for den enkelte, men gevinsten er felles.


 

Dette er målet med Samarbeidsavtalen for Nedre Glomma:

Hovedmålet for samarbeidet under denne avtalen er å bidra til å utvikle Nedre Glomma som en attraktiv og konkurransedyktig region på en bærekraftig måte basert på virkemidler innen areal- og transportsektoren.


Med bærekraftig menes tiltak som bidrar til:

 • langsiktig, framtidsrettet og konkurransedyktig næringsutvikling og verdiskapning

 • styrking av regionens miljømessige kvaliteter
 • styrking av befolkningens levekår og livskvalitet
 • å redusere transportbehovet, transportsektorens klimagassutslipp samt å redusere avhengigheten av fossile drivstoff

For arealpolitikken innebærer dette:

 • Styrking av bysentrene og vedlikehold av lokalsentrene som flerfunksjonelle sentre med høy grad av kvalitet og attraktivitet for økonomisk og sosial aktivitet

 • Fortetting og transformasjon, prinsipper om rett funksjon på rett sted, og utbygging langs kollektivakser
 • Redusert arealforbruk og sikring av grønnstruktur og landskapsverdier i og rundt sentrene

For transportpolitikken innbærer dette:

 • Utvikling av et effektivt og hensiktsmessig transportsystem for regionens befolkning og næringsliv
 • Miljøvennlig transportsystem basert på kollektivtransport av høy kvalitet som grunnstamme, med tilgjengelighet for alle
 • Utvikling av kollektivknutepunkter, styrke samordning av buss og bane, samt øke kollektivtransportens framkommelighet
 • Utvikle et attraktivt tilbud for gående og syklende i tråd med intensjonsavtalen "Sykkelbyen Nedre Glomma"
 • Redusere behovet og motivene for bruk av privatbiler, særlig til arbeidsreiser, gjennom både offensive og restriktive tiltak
 • Tilrettelegge for alternative miljøvennlige drivstoff som bidrar til å redusere lokal forurensing (som elektrisitet og biogass)
 • Trafikksikkerhet vektlegges i alle tiltak

Delmål

 • Samarbeidet skal bidra til å sikre god politisk forankring av mål og virkemiddelbruk
 • Samarbeidet skal bidra til en bedre koordinering og forankring av annet regionalt samarbeid (som for eksempel Osloregionsamarbeidet) og av samarbeidet med statlige myndigheter.

 

Har du spørsmål eller ønsker kontakt? Prosjektleder Tor Stabbetorp svarer deg, fortrinnsvis per e-post til toras@ostfoldfk.no, men han kan også nåes per telefon 975 52 652

Sist oppdatert: 31.03.2015