Regional transportplan for Østfold - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Regional transportplan for Østfold

Regional Transportplan for Østfold mot 2050 er den første regionale transportplanen som ser alle transportformer i fylket i sammenheng.

 

Transportplanen tar utgangspunkt i mål og strategier for levekår / folkehelse, verdiskapning og miljø i fylkesplanen Østfold mot 2050, og bygger på pågående arbeid med planlegging av samferdselsprosjekter i, eller som berører Østfold. Østfold som gjennomfartsfylke, sammenheng med naboregioner og Sverige, Østfolds rolle for å styrke Osloregionens konkurranseevne på en bærekraftig måte, samt vekst i byområdene er sentrale faktorer for samferdselsplanleggingen i Østfold.

Regional Transportplan for Østfold mot 2050 har ett samfunnsmål og ett resultatmål; hvor samfunnsmålet er et transportsystem som fremmer helse, miljø og verdiskaping og bidrar til en bærekraftig regional utvikling med attraktive byer og bygder i Østfold, og resultatmålet et effektivt, trafikksikkert, miljøvennlig og tilgjengelig transportsystem som møter befolkningens og næringslivets behov for lokale, regionale, nasjonale og internasjonale transporter. Planen tar utgangspunkt i ti definerte fokusområder, med egne mål, strategier og prioriteringer, som skal legges til grunn ved utarbeidelse av oppfølgende handlingsplaner. I tillegg er det gjort en overordnet prioritering på tvers av fokusområdene. Målene i planen avspeiler det langsiktige perspektivet, mens strategiene peker mot tiltak som må settes i gang for å nå målene, både på nasjonalt nivå, fylkesnivå og regionalt nivå i Østfold.

Når alle parter følger opp planen vil det gi større forutsigbarhet. Oppfølgingen av transportplanen krever at fylkeskommunen støtter kommunene i å utvikle gode lokale prosjekter, og regionrådene i å utvikle gode regionale samordningsprosjekter. Det er dessuten viktig for resultatet at statlige aktører og Storting er forutsigbare og troverdige partnere, og følger opp med nødvendige infrastrukturinvesteringer.

Det er avgjørende for oppfølgingen av transportplanen at det er høy oppmerksomhet om de store utfordringene Østfold står overfor. Fokuset på den regionale tilnærmingen og tidsperspektivet som ligger til grunn for planen, må holdes levende. Jeg ønsker med dette å invitere alle partene i Østfoldsamfunnet til et godt samarbeid om oppfølgingen av Regional Transportplan for Østfold, for en bærekraftig utvikling fram mot 2050.
Sist oppdatert: 03.03.2017