Drosjeløyver - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Drosjeløyver

For å drive drosjetransport kreves det drosjeløyve. Søknad sendes Samferdselsseksjonen i Østfold fylkeskommune.

Dersom et løyve blir ledig (på grunn av oppsigelse eller dødsfall), har søker med minst to års ansiennitet som full tids drosjefører i løyvedistriktet fortrinnsrett til det ledige løyvet.

Ledige drosjeløyver vil normalt ikke bli avertert i avisene, men vil kun bli kunngjort på disse nettsidene.

Hvordan tildeles løyver 

Det er Østfold fylkeskommune som avgjør på hvilke vilkår tildelingen av nye løyver skal skje, men generelt gjelder at søker skal ha:

a) god vandel
b) tilfredsstillende økonomisk evne
c) tilstrekkelig faglig kompetanse.

Tildeling vil skje på grunnlag av innkomne søknader og godkjent ansiennitet. I tillegg til søknaden må følgende dokumentasjon legge ved:

  • Kopi av attest for gjennomført løyvekurs
  • Bekreftet tilsagn om at det vil bli stilt bank⁄forsikringsgaranti
  • Attest fra kommunekasserer (skatterestanser) *)
  • Attest fra skattefogden vedrørende nerverdiavgift *)
  • Bekreftelse fra konkursregisteret i Brønnøysund (konkurs⁄gjeldsforhandlinger) *)
  • Dokumentasjon på godkjent ansiennitet som full tids drosjesjåfør, jf. forskrift om yrkestransport innenlands med motorvogn eller fartøy
  • Politiattest *)
    *) ikke eldre enn 3 måneder 

Manglende dokumentasjon medfører at søknaden ikke blir behandlet eller at vilkårene for å få løyve ikke anses å være oppfylt.

Søknadsskjema

Du søker om drosjeløyve og laster opp nødvendige vedlegg via vårt elektroniske søknadsskjema.
 
Eventuelle vedlegg du ikke har elektronisk kan ettersendes pr post til: 
Østfold fylkeskommune, Samferdselsseksjonen, Postboks 220, 1702 Sarpsborg.

Dette er drosjeløyve

Drosjeløyve gir innehaveren rett og plikt til å drive persontransport utenfor rute med motorvogn registrert for høyst åtte sitteplasser, i tillegg til førersetet. I særlige tilfeller kan løyvemyndigheten gi tillatelse til å drive drosjetransport med motorvogn registrert for opptil 16 sitteplasser, i tillegg til førersetet.

Fra 1. januar 2016 er garantisummen for løyver satt til 85 000 kr for det første løyvet og 47 000 kr for de påfølgende løyver i hver løyvekategori. Eksisterende garantier skal ikke endres.
 
Drosjeløyve er behovsprøvd. Det vil si at Østfold fylkeskommune vurderer behovet for drosjeløyver før løyve eventuelt utstedes. Et drosjeløyve skal enten være tilknyttet en drosjesentral (i byene), eller være lokalisert i et geografisk område (bopelsløyve). Samtlige drosjer i Østfold kan utføre transporter i hele fylket uavhengig av tilknytning til drosjesentral eller bopel.

Mer informasjon

Kontakt gjerne Samferdselsseksjonen på tlf 69 11 70 00 for nærmere informasjon.

Sist oppdatert: 20.10.2016