Jakt i Østfold - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Jakt i Østfold

Østfold er et svært variert fylke å jakte i. Du kan jakte skogsfugl i de dype skogene, gåsejakt på flate jorder og seljakt på værutsatte svaberg. Både nybegynnere og erfarne jegere kan finne jakt som lokker i Østfold. Vi har jakt for enhver smak!

Jegermedhund_420

Jaktkort og jegeravgift

Ved all jakt skal man ha tillatelse fra grunneier, samtidig som jakttider og andre bestemmelse må følges. Flere steder kan man kjøpe jaktkort for større områder, mens andre steder kan man spørre grunneieren om å få jakte. Unntak fra dette er den frie jakten på hav og fjord.

Det er en forutsetning at jegeravgiften er betalt før man jakter, og at man setter seg inn i hvilke arter som er jaktbare til enhver tid, samt kan skille disse fra de ikke-jaktbare artene. 

Skog

I skogsområdene kan det jaktes på skogsfugl, kråkefugl, rådyr, hare og smårovvilt. Jaktkort kan kjøpes for mange områder. I de dype skogene langs svenskegrensa er det godt med skogsfugl og stedvis hare. I de mer bynære skogene langs sjøen og Glomma er duer og kråkefugl sterkt representert, i tillegg til rådyr og rødrev.

De seineste årene har villsvin kommet inn i fylket, og vil trolig bli en ny jaktbar art i store deler av Østfold etter hvert. Det samme gjelder hjorten som er på frammars i fylket.

Innmark og vann

Jakt på innmark dreier seg gjerne om gås og due, mens ender jaktes på vann. Flere steder inngår jakt på disse artene i småviltkortet for et større område. Noen steder er det egne jaktkort for disse artene. Fuglejakt på innmark eller ved vann foregår ofte ved bruk av lokkefugl eller postering på trekket. Slike former for jakt er spennende, og ved litt forarbeid kan du få mange skuddsjanser og mange felte fugl!

Jakt i nærheten av folk og fe krever høyt fokus på sikkerhet. Det er også viktig å ta hensyn til andre brukere av området. Rydd opp tomhylser og slakteavfall, ikke parker i veien for noen og ta hensyn til skyteretning og sikkerhetsavstander.

Det er åpnet for beverjakt i de fleste kommuner. Beverjakt er spennende og utfordrende, og kan utøves når det er få andre arter å jakte på. I Østfold er beverbestanden stor, og mulighetene til jakt er gode. Beverjakten administreres lokalt, så ta kontakt med lokale grunneierlag eller jeger- og fiskeforeninger.

Sjøfugl og sel

Sjøfugljakt er kalt "den frie jakt på hav og fjord", og betyr at det kan jaktes uten avtale med grunneier på sjøen, samt på grunner og skjær som overskylles ved alminnelig høyvann. På sjøen kan det jaktes ender, gjess, skarv og måker. Jakttiden varierer mellom artene, og ikke alle artene er jaktbare. Ved sjøfugljakt fra båt er det ikke tillatt å benytte motor hvis avstanden til nærmeste fastland eller skjær/holmer er under 2 kilometer.

I Østfold kan det også jaktes sel. Det er fylkeskommunen som gir tillatelser til jakt, fordeler kvoten og registrerer felte seler. For å få tillatelse til å jakte sel må det søkes til fylkeskommunen på eget søknadsskjema, samt at jegeren må ha avlagt godkjent skyteprøve for storvilt. Jakttiden på steinkobbe er 2. januar til 30. april, og 1. august til 30. september. Seljakt krever grunneiers tillatelse hvis den foregår fra tørt land, men ved jakt på sjøen, eller grunner og skjær som overskylles ved alminnelig høyvann er jakten fri. Jakten på kystsel er ikke omfattet av viltloven (med unntak av regler om grunneierretten og våpen). Det er derfor tillatt å jakte sel fra båt med motor.

Vel all jakt på sjø og vann må det tas hensyn til sikkerhet, både ved bruk av båt og skyteretninger. Det er en stor fordel å være en dreven båtfører ved i landstigning på skjær og holmer.  
 

Jaktmuligheter i Østfold

Flere av jaktmulighetene i Østfold, er merket digitalt på Turkart Østfold. Her vil det komme løpende oppdateringer om jaktmulighetene.

Mange lokale jeger- og fiskeforeninger har jaktterreng lokalt, og informasjon om disse jaktmulighetene fås ved å henvende de. Se NJFF Østfold sine sider for oppdatert informasjon.

Ønsker du mer informasjon om jakt og jaktmuligheter i Østfold, ta kontakt med Østfold fylkeskommune eller Utmarksavdelingen.

Skitt jakt!

Nyttige linker

Denne teksten er hentet fra brojyren "Jakt i Østfold", som er utarbeidet av Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold, i samarbeid med Østfold fylkeskommune.

Sist oppdatert: 07.04.2017