Tilskudd til friluftsliv og vilttiltak - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Tilskudd til friluftsliv og vilttiltak

Det er mulig å søke om penger til friluftsområder, friluftsaktiviteter og viltformål.

Det er flere statlige tilskuddsordninger som skal stimulere til innsats innen friluftsliv og naturforvaltning.
Fylkeskommunen administrerer følgende statlige tilskudd:

Friluftslivsmidler, tilskudd til sikring av friluftsområder

Kommuner og interkommunale friluftsråd kan søke om tilskudd til sikring av arealer for friluftsliv.

For å sikre områder til friluftsliv skaffer det offentlige til veie arealer ved erverv av eiendomsrett eller ved avtale om varig bruksrett (servituttavtale). Det viktigeste formålet med statlige midler til sikring av friluftslivsområde, er at friluftslivet skal styrkes som en helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet. Sikring av område for friluftsliv i nærområde er et viktig virkemiddel for å nå grupper som er lite aktive. Ordninga er ikke direkte en tilskuddspost, men inngår i rundskrivet slik at kommunene og friluftsrådene blir gjort kjent med den.

Søknadsfristen er 15. januar 2018.

Friluftslivsmidler, tilskudd til tiltak i sikra områder

Kommuner og interkommunale friluftsråd kan søke om tilskudd til fysisk tilrettelegging og skjøtsel i statlig sikra friluftsområder.

Det kan søkes støtte til opparbeiding av området, tilrettelegging og skjøtsel i statlig sikra friluftsområder. Tilrettelegginga skal ha følgende hovedmål:

  • Redusere de fysiske hindringene for friluftsliv og legge til rette for økt friluftsaktivitet.
  • Ivareta kvaliteter knyttet til opplevelser i området, og legge til rette for gode naturopplevelser.
  • Hindre at friluftsliv fører til unødige naturinngrep, slitasje og forstyrrelser på plante- og dyrelivet og ødeleggelse av kulturminner og kulturmiljø.

Søknadsfristen er 1. februar 2018.

Friluftslivsmidler, tilskudd til friluftslivsaktivitet

Lag og organisasjoner, samt det regionale leddet av «Forum for natur og friluftsliv» (FNF) kan søke om tilskudd til friluftslivstiltak, tiltak der friluftsliv brukes for å fremme gode helsevaner og miljøholdninger.

Det blir primært gitt tilskudd til friluftstiltak som stimulerer til direkte friluftsaktivitet, som organiserte turer, praktiske kurs og annen opplæring i friluftslivsaktiviteter. Deler av tilskuddet kan gå til innkjøp av enkelt utstyr og materiell som medvirker til å fremme friluftslivsaktivitetene.

Søknadsfrist er 15. februar 2018.

Tilskudd til viltformål

Tilskuddsordningen skal medvirke til et høstingsverdig overskudd av vilt. Målgruppen for ordninga er frivillige organisasjoner, institusjoner, kommuner og enkeltpersoner.

Tiltak som kan få tilskudd er:

  • Tilrettelegging for og rekruttering til jakt.
  • Informasjon om jakt og jaktmuligheter.
  • Kartlegging av viltressursene og viltets leveområder og viltinteresser i kommuner og regioner.
  • Innarbeidelse av viltets leveområder og viltinteresser i kommunale planer etter plan- og bygningsloven.
  • Opprettelse og drift av lokale samarbeidsråd.
  • Deltagelse i rettighetshavernes driftsplanarbeid.

Søknadsfristen er 15. januar 2018.

For alle fire ordningene (vilt- og friluftslivsmidlene) gjelder at søknad må adresseres Østfold fylkeskommune og fremmes via Miljødirektoratet sitt elektroniske søknadssenter. Frist for søknad står under hver enkelt ordning.

I rundskrivet fra Klima- og Miljødepartementet finner du flere opplysninger om disse ordningene.

Turskiltprosjektet - tilskudd til turskilt og infotavler

Østfold har et mangfold av naturområder og attraksjoner, og det er arbeidet mye med stier og tilrettelegging av turveier i fylket. Vi har et godt utviklet stinettverk i skogen, bynært og langs kysten.
Østfold har også et stort antall statlig sikrede friluftslivsområder, som stort sett er godt tilrettelagt for allmennheten. Utfordringen med tilrettelegging er ofte at merkingen og informasjon langs stiene har varierende kvalitet, samt at det blir brukt flere typer utførelser. I tillegg kan man nok oppleve mangelfull og forvirrende merking.

Turskiltprosjektet er et nasjonalt skilt- og merkeprosjekt der Gjensidigestiftelsen og fylkeskommunene i fellesskap gir økonomisk støtte til merking, skilting og informasjonstiltak knytta til turruter.

Tiltakene skal være i overenstemmelse med retningslinjer for prosjektet og Merkehåndboka:

Perioden for Turskiltprosjektet er forlenget med en tildelingsrunde av midler i 2017.

Søknader sendes inn via soknadssenter.miljodirektoratet.no  fra og med 20. januar 2017. 
Søknadsfrist er 15. februar 2017. 

Kontaktperson

Pål Erik Jensen

Sist oppdatert: 20.06.2017