Viltforvaltning og jakt - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Viltforvaltning og jakt

Fylkeskommunen jobber med å sikre viltområder samt fremme jakt og fiske som en del av friluftspolitikken.

Viltforvaltning

Viltforvaltningen omfatter alle pattedyr, fugler, krypdyr og amfibier. Det overordnede målet for forvaltningen er å sikre viltet og viltets leveområder slik at naturens produktivitet og artsrikdom blir tatt vare på. Fylkeskommunen har som planmyndighet en viktig rolle i å ta vare på viltets leveområder, samt bidra til at den kommunale forvaltningen av hjortevilt og bever ivaretar bestandene og leveområdenes mangfold og produktivitet. Som en del av dette er det også viktig å sikre at hjortevilt og bever ikke har bestandstørrelser som medfører uakseptable skader og ulemper på andre samfunnsinteresser.

 • Forvaltningsplan for elg
 • Forvaltningsplan for villsvin

 • Jakt

  Østfold fylkeskommune skal fremme jakt og fiske som viktige deler av friluftslivspolitikken. Høsting og annen bruk av levende ressurser skal ikke føre til at arter eller bestander blir utryddet eller truet. Fylkeskommunen skal veilede kommunene om regelverket for jakt. I tillegg skal fylkeskommunen informere om jegerprøven og om jakt og fiskemuligheter i fylket.
  Retten til jakt tilhører grunneierne. Alle som driver jakt og fangst må være registrert i jegerregisteret og betale en årlig jegeravgift. I tillegg må det løses jaktkort eller innhentes grunneiers tillatelse.

  Jakte i Østfold?

  Østfold har store muligheter for varierte jaktopplevelser. Østfold fylkeskommune og Utmarksavdelingen i Østfold og Akershus har utarbeidet en brosjyre der du finner informasjon om en del av mulighetene. Brosjyren finner du som vedlegg  til høyre på siden.

  Oppdatert oversikt over områder der det selges jaktkort finner du på Østfoldsiden av http://www.turkart.no/.

  For mer informasjon kontakt gjerne: Pål Erik Jensen

  Søknad på seljakt

  Jakt på kystsel i Østfold foregår i to perioder:  2. januar - 30. april, og 1. august - 30.september.

  Du søker via vårt digitale søknadsskjema om jakt på kystsel i Østfold
  Husk å legge ved dokumentasjon på bestått storviltprøve. 


  I etterkant av jakten må du huske å sende inn fangstskjema for kystsel (Word)

  Ny søknad blir ikke behandlet før rapport er mottatt.

  Kontaktperson:
  Pål Erik Jensen

  Ønsker du å jakte i andre fylker, sjekk Fiskeridirektoratets nettsider.

  Sist oppdatert: 07.04.2017