Forfattere av Østfoldhistorien - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Forfattere av Østfoldhistorien

Til å skrive de fire bindene av Østfolds historie engasjerte Østfold fylkeskommune fem forfattere.

Bind 1 ble skrevet i tett samarbeid av arkeologene Ellen Anne Pedersen og Frans-Arne Stylegar og historikeren Per G. Norseng. Bind 2 er skrevet av Per Norseng og Sven G Eliassen. Bind 3 og 4 ble skrevet av henholdsvis Sven G. Eliassen og Åsmund Svendsen, som begge er historikere.

Sven G. Eliassen
Sven G. Eliassen

Sven G. Eliassen er født i 1944 i Sarpsborg og bosatt i Fredrikstad. Han er cand. philol. fra Universitetet i Oslo med hovedfag i historie på hovedfagsoppgaven Hafslund hovedgård og sagbruk. Oversikt over Hafslunds historie i tiden ca. 1600-1786 (1973). Han har arbeidet ved Borgarsyssel Museum siden 1972, de siste 18 år som førstekonservator og museumsdirektør, og har for tiden permisjon fra stillingen der for å skrive Østfolds historie i perioden ca. 1600-1860. Tidligere har han bl.a. skrevet de lokal- og regionalhistoriske bøker Tune 1537-1800 (1978), Rolvsøy 1500-1994 (1994), Herregårder i Østfold (1997) og Halden: Byen, landskapet og menneskene (2000), foruten en lang rekke mindre hefter og artikler i fagtidsskrifter, lokalhistoriske årbøker og presse med emner fra Østfolds kulturhistorie. I mange år har han også drevet en omfattende formidlingsvirksomhet gjennom foredrag, seminarer, byvandringer og slottsreiser til inn- og utland.

Per G. Norseng
Per G. Norseng


Per G. Norseng er født i Oslo i 1951 og bosatt der. Han er cand. philol. fra Universitetet i Oslo med hovedfag i historie på hovedoppgaven Administrativ prisfastsettelse i det norske middelaldersamfunnet (1983). Han har tidligere bl.a. vært forskningsstipendiat (NAVF) ved Historisk institutt, Universitetet i Oslo, førsteamanuensis i eldre tids historie ved Universitetet i Trondheim (AVH) og Høgskolen i Oslo, førstebibliotekar ved Universitetsbiblioteket i Oslo og førstekonservator ved Follo Museum. Ved siden av engasjementet som forfatter på prosjektet Østfolds historie er han også prosjektleder for verket. Arbeidet med Østfoldhistorien utfører han med arbeidsplass som gjesteforsker ved Senter for studier i vikingtid og nordisk middelalder, Universitetet i Oslo. Han har tidligere bl.a. skrevet en del av Byen under Eikaberg: fra byens oppkomst til 1536, Oslos historie bind 1 (1991, revidert utgave 2000 under tittelen Middelalderbyen ved Bjørvika, Oslo 1000-1536) og artikler mest om norsk rettshistorie og handelshistorie i middelalderen og lokalhistorie i Oslo- og Oslofjordområdet, og har dessuten redigert flere bøker.

Ellen Anne Pedersen

Ellen Anne Pedersen
Ellen Anne Pedersen er født i Tune i Østfold i 1952, men bor nå i Stockholm. Hun er mag. art. i nordisk arkeologi med avhandlingen "Jernalderbosetningen på Hadeland - en arkeologisk-geografisk analyse" (1982), og har som deltager i en rekke prosjekter i Norge og Sverige siden særlig forsket på kulturlandskap og jordbruk i forhistorisk tid og middelalder, med metodeutvikling for undersøkelser av rydningsrøysfelt fra bronsealder og eldre jernalder som spesialitet. Pedersen er bl.a. medforfatter av boken Jordbrukets första femtusen år. (1998, bind 1 av Det svenska jordbrukets historia).

Frans-Arne Stylegar


<Frans-Arne Styregar
Frans-Arne Stylegar er født i 1969 i Moss og bosatt i Birkenes i Aust-Agder. Han er cand.philol. i nordisk arkeologi fra Universitetet i Oslo. Siden 1996 har han arbeidet som fylkesarkeolog i Vest-Agder, med Kristiansand som arbeidssted. Nå arbeider han som førstekonservator i museumstjenesten i Vest-Agder fylkeskommune. Han har tidligere utgitt de populærvitenskaplige bøkene Spangereid: en sørlandsk saga (1999) og Signaturer fra en annen tid: hidrehistorie i sagn og stedsnavn (2001), foruten en lang rekke mindre og større arbeider i norske og internasjonale fagtidsskrifter, hovedsakelig om emner knyttet til kultur- og samfunnsforhold i jernalder og vikingtid.

Åsmund Svendsen

Åsmund Svendsen
Åsmund Svendsen er født i Bærum i 1967 og bosatt på Jeløya i Moss. Han er cand. philol. fra Universitetet i Oslo med hovedfag i historie på hovedfagsoppgaven Konservativ og nasjonsbyggende historieskriving? (1997). Han har tidligere arbeidet som arkivar, lærer og saksbehandler. I tillegg til hovedfagsoppgaven (utgitt 1997) har han skrevet flere artikler om norsk historieforskning og norske historikere i det 19. og 20. århundret, bl.a. som medarbeider i Norsk Biografisk Leksikon (under utgivelse).

Sist oppdatert: 05.12.2014