Kulturminner og skogshogst - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Kulturminner og skogshogst

Avklaring av forholdet til kulturminner ved skogshogst.

Årlig blir kulturminner i Østfold skadet som følge av skogshogst. Store maskiner, spesielt bruk av lastbærer, påfører kjøreskader både i og inntil kulturminner. I mange tilfeller oppstår skadene som følge av at entreprenører ikke har hatt kjennskap til kulturminnene, og ofte hadde enkle tiltak kunnet hindre skadene

Alle kulturminner eldre enn 1537 og stående byggverk fra perioden 1537-1649 er automatisk fredet. I tillegg er en del etterreformatoriske kulturminner vedtaksfredet. Skogsområdene i Østfold skjuler også mange viktige kulturminner som ikke er fredet, slik som husmannsplasser, steingjerder og krigsminner. Det er også viktig å ta hensyn til disse ved hogst.

I kulturminnelovens § 3. Her heter det:

Ingen må - uten at det er lovlig etter § 8 - sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare for at dette kan skje.

Alle automatisk fredete kulturminner omfattes av en sikringssone. Denne omfatter et fem meter bredt belte rundt kulturminnets ytre kant. For sammenhengende kulturminneområder, for eksempel et gravfelt, betyr dette at det vil være en fem meter sikringssone rundt hele gravfeltet, ikke bare rundt den enkelte grav i feltet. Kulturminnemyndighetene kan utvide sikringssonen ved behov.

I kulturminnelovens § 8. Her heter det:

Vil noen sette i gang tiltak som kan virke inn på automatisk fredete kulturminner på en måte som er nevnt i § 3 første ledd, må vedkommende tidligst mulig før tiltaket planlegges iverksatt melde fra til vedkommende myndighet eller nærmeste politimyndighet. Vedkommende myndighet avgjør snarest mulig om og i tilfelle på hvilken måte tiltaket kan iverksettes.

I følge lovverket er det altså den som planlegger hogsten som er ansvarlig for å undersøke om tiltaket kan komme i konflikt med kjente kulturminner.

Dersom noen forsettlig eller uaktsomt bryter kulturminneloven, kan vedkommende straffes med bøter eller fengsel inntil 1 år. Under særdeles skjerpende omstendigheter kan fengsel i inntil 2 år anvendes jf. Kulturminnelovens § 27.

Rutiner ved planlegging av hogst

Følgende rutiner er utarbeidet for planlegging og gjennomføring av hogst i området med registrerte kulturminner i Østfold fylkeskommune.

Før hogst

Gjennomfør søk i den passordbelagte kulturminnedatabasen Askeladden www.askeladden.ra.no. Det er viktig at det søkes på gårds- og bruksnummer. Da kommer også kulturminner uten kartfesting opp i listen. Sjekk også http://www.kulturminnekart.no/ og www.kulturminnesok.no spesielt i forhold til ikke fredete kulturminner.

Dersom det ikke påvises kulturminner i området før hogst er det ikke nødvendig å kontakte Fylkeskonservatoren i Østfold.

Dersom det finnes registrerte fornminner i hogstområdet

Dersom det er kulturminner i det planlagte hogstområdet skal Fylkeskonservatoren kontaktes slik at hogst kan planlegges. Fylkeskonservatoren avklarer hvilke tiltak som må iverksettes for å ivareta kulturminnene. Ofte innebærer dette en befaring til planlagt hogstfelt.

I de fleste tilfeller vil det under befaringen kunne legges en plan for driften, slik at man unngår skader. Dette kan være å planlegge hvor felte trær kan legges, utkjøringstraseer med mer.

Konkret innebærer dette:

1. All hogst og transport i området må foregå på tele, og snødekt mark for å i størst mulig grad fordele marktrykket fra hogstmaskiner og lastere.

2. Tømmer kan ikke lagres eller mellomlagres innenfor arealer hvor det er registrert fredete kulturminner. Dette inkluderer fornminnets sikringssone

3. På grunn av den store tettheten av registrerte fornminner og det store potensialet for å kunne gjøre ytterligere funn, må man på kjøreveier for hogst- og lastere legge kvist/stokker og bar for å minimalisere potensialet for skader.

4. Etter avsluttet hogst må bar og kvist fjernes fra områdene med registrerte kulturminner jfr. § 3 i kulturminneloven.

5. Ved hogst inn i mot registrerte kulturminner må man i større grad enn normalt gradvis avtrappe hogsten slik at det ikke står igjen en «vegetasjonsvegg» inne i, eller i deler av fornminnet. Blir det stående igjen trær som blir overeksponert for vær og vind kan hogsten fremskynde skader på det fredete kulturminnet gjennom rotvelt og skjemming, noe som i så fall vil være i motsetning til intensjonene bak § 3 i kulturminneloven.

6. I områder med fredete kulturminner bør en i størst mulig grad benytte lettere skogsmaskiner enn normalt for å senke skadepotensialet.

7. Dersom det planlegges hogst i områder der det er registrert mange registrerte kulturminner samt at området har et stort potensiale for å kunne inneholde hittil ukjente kulturminner, bør hogst arbeidet overvåkes av en arkeolog. Det anbefales også at arkeologen følger hogsten i tilgrensende områder.

8. Kjørevei for lastere og hogstrute må avklares med arkeolog ved Fylkeskonservatoren for å minimalisere skadepotensialet innenfor området.

9. Fylkeskonsertoren minner om at man må søke om dispensasjon fra kulturminneloven før man gjennomfører nyplanting innenfor områder med registrerte fredete kulturminner. Det er Riksantikvaren som er dispensasjonsmyndigheten i slike saker.

10. Fylkeskonservatoren gjør oppmerksom på at dersom det under arbeid med hogst treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein etc, skal arbeidet stanses og fylkeskonservatoren varsles, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (Kulturminneloven) § 8, annet ledd. Fylkeskonservatoren lover rask tilbakemelding og avklaring ved denne type forhold.

For øvrig henvises det til Skogbrukets kursinstitutts publikasjon fra 2010, kulturminner og landbruk (ISBN 978-82-7333-172-4) av Jørn ? R. Follum vedr. tematikken rundt hogst i områder med kulturminner

Etter gjennomført hogst i områder med registrerte fornminner

Etter hogst sendes en ferdigmelding til Fylkeskonservatoren i Østfold. I ferdigmeldingen lister en opp hvilke tiltak som er gjennomført for å ivareta kulturminnene innenfor hogstområdet.

Ved mottatt ferdigmelding vil Fylkeskonservatoren i Østfold skrive en bekreftelse på at kulturminneinteressene ble ivaretatt i forbindelse med hogsten og at tømmeret fra den berørte eiendommen er hentet ut iht. Levende Skog standarden.

Lovgrunnlaget for fastsettelse av rutinene

Kulturminneloven 

Sist oppdatert: 26.01.2015