Tilskudd til fredede bygninger og anlegg - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Tilskudd til fredede bygninger og anlegg

Midler fra Riksantikvaren til bygninger og anlegg som er fredet etter kulturminneloven. Ordningen forvaltes av Fylkeskonservatoren.

illbilde_fredet_vernet4

Hvem kan søke?

Private eiere av fredede bygninger og anlegg.

Hvordan søker jeg?

Ordingen blir annonsert i Østfoldpressen hver høst, med en søknadsfrist 15. november.
Det finnes et eget informasjonsbrev (pdf)  og søknadsskjema (pdf) / søknadsskjema (word)

Hvordan blir støtten utbetalt?

Tilskuddet gjelder i utgangspunktet det året det er gitt for. Hvis du ikke blir ferdig, må du innen 15. november søke om å få overført tilskuddet til året etter. Etter to år bortfaller tilskuddet.

Når du er ferdig, må du sende inn dokumentasjon på utført arbeid i form av bilder, kvitteringer mv. før støtten blir utbetalt. Det kan søkes om delutbetaling når deler av større prsojekt er gjennomført. Har du gått ut over fristen trekkes tilskuddet tilbake uten varsel.

Mer informasjon/rådgivning

Fylkeskonservatoren vil gi råd om materialvalg og bygningstekniske løsninger. I noen grad kan også henvises til arkitekter og håndverkere med erfaring innen bygningsvern, og til produsenter som leverer materialer og bygningsdeler til dette formål.
Administrative spørsmål kan rettes til antikvar Roar Murtnes.
Eventuelle besøk må avtales på forhånd.

Utover våre saksbehandlere kan du få mer rådgivning/informasjon hos følgende institusjoner:

Andre tilskuddsordninger

Landbrukets SMIL-midler

SMIL står for spesielle miljøtiltak i landbruket, også bygningsvern kan omfattes av denne ordningen. For nærmere informasjon vises til landbrukskontoret i den enkelte kommune.

Stiftelsen UNI

Sparebankstiftelsen

Gjensidigestiftelsen

Norsk kulturarv


For mer informasjon om den enkelte tilskuddsordning, vises det til Fylkeskonservatorens informasjonsskriv på disse nettsidene.
Sist oppdatert: 03.10.2016