Bioøkonomi - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Bioøkonomi

Bioøkonomiens forankring i primærproduksjon og tradisjonelle foredlingsnæringer skaper stort potensial for videreutvikling i regionalt næringsliv ikke minst i Østfold. På grunnlag av lokalt produserte råvarer vil man i et bærekraftsperspektiv søke å utnytte ressursene så nær produksjonsstedet som mulig. Østfolds korte avstander mellom primærproduksjon og eksisterende foredlingsindustri vil være en konkurransefordel.

Bioøkonomi handler om verdiskaping knyttet til kretsløpet av biobaserte produkter i samfunnet. Bioøkonomien favner mange verdikjeder fra mat til kjemiske produkter, materialer og energi, som samlet dekker en vesentlig del av våre materielle behov. Bioøkonomi bygger på de tradisjonelle bionæringene (landbruk, skogbruk, fiskeri og havbruk). Samtidig beskriver framtidens bioøkonomi en industriell revolusjon der produkter og energi produsert fra olje, gass og kull erstattes med produkter basert på fornybare råvarer. Erstatning av olje og gass med fornybar biomasse vil øke klimatisk bærekraft.

Effektiv utnyttelse av råvarene forutsetter integrerte verdikjeder av råvareprodusenter, teknologiutviklere og foredlingsindustri slik at nær 100 % av råvaren utnyttes. Bioøkonomisk innovasjon dreier seg om å stimulere tverrsektoriell og tverrfaglig dynamikk. Dialogen mellom råvareproduksjon, teknologi og marked vil skape nye muligheter.

Bioøkonomi kan ikke defineres med tradisjonelle næringskoder, og det er derfor vanskelig å si noe presist om sektorens størrelse i dag. Innenfor skogbaserte næringer som vil være en sentral del i bioøkonomien, omsettes det i 2012 for 43 milliarder kroner, mens potensialet er anslått til 180 milliarder. Kun 40 % av årlig tilvekst utnyttes. Dette gir et bilde på bioøkonomiens vekstpotensial.

Denne forståelsen av bioøkonomi gir en strategi med tre delmål:

  • Utnytte større del av tilgjengelig biomasse i Østfold
  • Øke verdien av tilgjengelig biomasse ved å benytte den til mer verdifulle produkter
  • Sikre maksimal ressursutnyttelse av biomasse ved å kople verdikjeder, bransjer og kunnskapsmiljøer i en sirkulær bioøkonomi

Delmålene gir grunnlag for sju strategier som er utgangspunkt for tiltak på kort og lengre sikt:

  •  Synliggjøre Østfolds satsing på bioøkonomi
  •  Skape markeder ved bruk av offentlige innkjøp
  •  Styrke utskifting av oljebaserte innsatsfaktorer
  •  Stimulere innovasjon og entreprenørskap
  •  Styrke samarbeid
  •  Sikre rekruttering og kompetanse
  •  Styrke næringslivets rammebetingelser

Det er lagt vekt på at strategier og tiltak skal være realistiske og gjennomførbare med de ressurser virkemiddelaktørene i samarbeid rår over. Strategiene vil delvis være knyttet til allerede etablerte innsatsområder som f.eks. entreprenørskap, samarbeid og rekruttering/kompetanse, delvis nye og spesifikke for bioøkonomien som synliggjøring av satsingen og utskifting av oljebaserte innsatsfaktorer.

For å forstå potensialet for verdiskaping innen bioøkonomi er det to prinsipper som ligger til grunn. For det første kjennetegnes bioøkonomien som en sirkulær prosess. Restprodukter fra en prosess benyttes som innsatsfaktorer i nye prosesser.

sirkulær

Videre er det valgt å legge bioøkonomiens verdipyramide (kaskadeprinsippet) til grunn. Det gjelder å utnytte biomassens verdi best mulig. Produkter høyere opp i pyramiden vil ha større verdi enn produkter lavere ned, men vil samtidig produseres i mindre volum. Vi har valgt å supplere denne modellen med oppmerksomhet om økt tilgang på biomasse.

Verdipyramide

Næring og kulturkomiteen vedtok 14. september 2016 Strategi for bioøkonomi.

Strategien er utarbeidet i felleskap mellom Østfold fylkeskommune, Fylkesmannens landbruksavdeling og Innovasjon Norge Østfold .

Sist oppdatert: 04.10.2016