Se hva som skjer - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Se hva som skjer

Her kan du lese om aktuelle saker fra arbeidet med næringsutvikling i Østfold.

Regional analyse for Østfold 2016 viser positive utviklingstrekkTelemarksforskning lager hvert år en regional analyse på oppdrag fra fylkeskommunen. Nå foreligger
analysen for 2016, basert på tall og data fra 2015. Kort oppsummert viser analysen at 2015 var positiv for
næringsutviklingen i Østfold. Østfold har blitt et mer attraktivt fylke for næringsliv, men det er fortsatt et
potensial for forbedring.

Regional analyse 2016


   

Forsyn dere av millionene! 


Rådgivning1

Det utvikles mye bra i Østfold, men risikoen for bedriftene er ofte høy. Vi trenger mer utvikling og vi ønsker at flere benytter seg av de millionene som er tilgjengelig til dette.

I NHO Østfold, Innovasjon Norge og Østfold fylkeskommune jobber vi for at flere bedrifter skal kunne lykkes i sine markeder. Vi vet samtidig at konkurransen blir stadig tøffere og at kontinuerlig innovasjonsarbeid, bedriftsutvikling og omstilling er avgjørende for vekst og fremgang.

De fleste bedrifter, enten de produserer produkter eller leverer tjenester, driver med en eller annen form for utvikling. Det kan være utvikling av et nytt produkt, tjeneste eller en ny prosess for å levere dette produktet eller tjenesten: Et bakeri utvikler nye oppskrifter, en produksjonsbedrift omstiller seg og organiserer vareflyten på en ny måte, en turistbedrift utvikler nye opplevelser.

Det hevdes ofte at mangel på risikokapital er en viktig grunn til at bedrifter ikke kommer videre med sine utviklingsprosjekter. Samtidig ser vi at Østfoldbedriftene ikke er de som stiller seg først i køen når virkemidler til risikoavlastning tilbys. Innovasjon Norge, Forskningsrådet, fylkeskommunen, banker og kredittinstitusjoner og sågar EU sitter på millioner som smarte bedrifter i Østfold bør  benytte seg av.

SkatteFUNN er en skattefradragsordning for bedrifter med utviklings- og forskningsprosjekter. Alle norske bedrifter som har, eller planlegger å starte, utviklingsprosjekter kan søke SkatteFUNN om godkjenning. Dette er sannsynligvis den enkleste offentlige støtteordningen å benytte for utviklingsarbeid i egen bedrift. For små og mellomstore bedrifter vil 20 prosent av de totale kostnadene trekkes fra på skatten, eller mottas som tilskudd, dersom man ikke er i skatteposisjon. Østfoldbedriftene begynner nå virkelig å få øynene opp for denne muligheten, men fortsatt er det altfor få som benytter seg av denne enkle og rettighetsbaserte fradragsordningen.

Innovasjon Norge har fått ytterligere midler for å bidra til omstillingen av Norge.  Det gjelder både opp- startsbedrifter og eksisterende bedrifter med vekstambisjoner.  Innovasjon Norge kan bidra til risikoavlastning gjennom tilskudd eller lån til prosjekter som skaper til flere arbeidsplasser i vår region.  

Regionens eget forskningsfond - Oslofjordfondet, og såkornfondet Østfold Follo Nyskapingsfond er andre eksempler på midler som kan søkes for å finansiere utviklingsprosjekter. Det er faktisk også gode muligheter for norske bedrifter å hente midler fra EUs rammeprogram for forskning- og innovasjon, Horisont 2020. Spesielt for innovative bedrifter med ny og spennende teknologi er potensialet stort.

Den 8. februar arrangerer vi «Den Store Pengedagen» i Hafslund Konferansesenter. Her samler vi private og offentlige finansieringsinstitusjoner som informerer om sine finansieringstilbud til gründere og bedrifter i Østfold. Også en lang rekke rådgivningstjenester er på plass.

Denne muligheten bør du ikke gå glipp av hvis du har utviklingsplaner og lurer på hvordan du kan få de finansiert. Påmeldingsfrist 30. januar.

Kronikk av:
Roald Gulbrandsen, Regiondirektør NHO Østfold
Per Annar Lilleng, Regiondirektør Innovasjon Norge
Anne K. Wold, Næringssjef Østfold fylkeskommune


Penger

Den Store Pengedagen

Trenger du finansiering og rådgivning for dine ideer og prosjekter?
Onsdag 8. februar 2017 arrangerer NHO Østfold, Innovasjon Norge og Østfold fylkeskommune Den Store Pengedagen.


Arrangementet er en effektiv møteplass for etablert næringsliv og gründere som søker rådgivning og finansiering for idéer og prosjekter. Her kan du booke lynmøter med investorer og finansielle aktører i Østfold, og søke råd om bl.a. etablering og muligheter for midler til forskning og utvikling.

Klikk her og se fullstendig oversikt over aktører og rådgivere samt program med påmelding.

Velkommen!

Tid: 08.30-12.30
Sted: Hafslund Konferansesenter, Sarpsborg Nytt fra næringsområdet desember 2016

Last ned vårt siste nyhetsbrev her: desember 2016


Støtteordning for prosjektutvikling og medfinansiering av EU-prosjekter

Østfold fylkeskommune skal legge til rette for regional utvikling i Østfold. Internasjonalt arbeid er et middel for å nå oppsatte mål i arbeidet. Medfinansiering av EU- og Interregprosjekter er et virkemiddel for å stimulere til internasjonalt samarbeid, og utnytte internasjonale støtteordninger i det regionale utviklingsarbeidet.

Støtteordningen skal bidra til å nå fylkeskommunens egne mål slik de er formulert i fylkesplanen, regionale planer og sektorplaner.

Ved behandling av søknadene vil følgende bli vektlagt:

  • Hvordan prosjektet vil bidra til fylkeskommunens mål slik de er angitt i gjeldende økonomiplan (fylkesplanens handlingsprogram)
  • Søkers gjennomføringsevne
  • Generell prosjektkvalitet
  • Støttens utløsende effekt

Søknad skrives på http://www.regionalforvaltning.no/

Søknadsfrister i 2017 vil være 4. januar og 1. september 

Sjekkliste for tilskudd til næringsutvikling

Fylkesutvalget vedtok 20. oktober 2016 prinsipper for fylkeskommunal finansiering i eksterne prosjekter og føringer i vedtatt budsjett 2017. Ut fra dette har vi laget en sjekkliste som brukes når vi vurderer støtte til eksterne prosjekter.

Her er sjekklisten. (Den ligger også under fanen "våre tjenester")
 

Søk støtte til gründerdrevne innovasjonsmiljøer - innen 9. desember 2016


Fremveksten av gründerdrevne innovasjonsmiljøer er stor, særlig i de større byene og i tilknytning til kontorplass, faglig fellesskap, nettverk og støtte, deling av teknisk utstyr osv. Gjennom slike fellesskap skal enslige gründere gis mulighet for å akselerere sin utvikling, kobles til partnere, leverandører og kunder. På denne måten kan det bli lettere å komme gjennom den tøffe etableringsfasen.

Østfold fylkeskommune ønsker å stimulere til etablering av slike miljøer i Østfold. Vi ønsker ved denne ordningen å legge til rette for oppstart av, eller videreutvikling av gründerdrevne innovasjonsmiljøer, med potensiale for vekst gjennom samarbeid.

Det kan søkes om inntil kr. 400.000,- fordelt over 2 år. Søknadsfrist 9. desember 2016.

Rammen er på 2 millioner, og etter første søknadsrunde er det fordelt tilsammen 938.000,- til fire prosjekter. Disse har tidligere fått:
Teknologiparken AS i Rakkestad
Verket FabLab AS i Moss
Remmen Kunnskapspark i Halden
Tradinno AS i Moss

Mer info om ordningen finners her.


 
Nytt fra næringsområdet oktober 2016

Last ned vårt oktober brev her: Oktober 2016
Nytt fra næringsområdet juni 2016

 

Last ned vårt juni-brev her: Juni 2016


Prosjektutviklingsverksted i Østfold

Verkstedet er et tilbud til deg som vil lære å strukturere innovasjonsprosjekter med forskningsinnhold og å finne egnet offentlige finansieringsordning. Du kan få tilbakemelding på eget prosjektutkast dersom du sender det inn i forkant. Innsendte utkast blir gjennom­gått av kursholder på prosjektverkstedet.

Målgruppen: Alle som arbeider med søknader til forsknings- og utviklingsprosjekter er velkommen. Du vil lære mest dersom du har et konkret prosjektutkast under arbeid.

Pris: Gratis

Tid: 10.30-14.30, torsdag 27. oktober
Sted: Resepsjonen- Inspira Science Center (Veibeskrivelse)
Kursholdere:· Dag Oscar Oppen Berntsen, Forskningsrådet og Lill Irene Cressey, Oslofjordfondet.
Østfolds Oslofjordfondsrepresentant vil være til stede. Benytt anledningen å bli kjent med henne og avtal muligheten for senere oppfølging.
Påmelding og innsending av prosjektutkast: ellenjusth@vfk.no innen den 20. oktober.
Følg lenken for flere detaljer!


Nytt nettverk under oppbygging - Innovative Østfold


Femten nøkkelaktører fra Østfolds nettverk, klynge og lignende grupperinger har søkt Forskningsrådet om midler til å etablere et nettverk av kompetansemeglere. Dette er personer som skal lære seg grepene for å hjelpe bedrifter med å utvikle gode forskningsprosjekter sammen med forskere. De skal kunne formidle til virkemiddelapparatet som kan støtte denne forskningen, og etter hvert utviklingen og innovasjonen. Gruppen er en åpen arena som kan ta i mot flere, og målet er at hvert nettverk skal ha "sin kompetansemegler" i egne rekker. Her får jeg på plass intensjonserklæringen fra Gjenvinning Østfold like før vi sendte inn søknaden. Vil du bli kompetansemegler? Send oss en epost!

GØ
 

Vekst  i marine næringer

Vi søker deg! Bedriftseier, forsker og utvikler som kan være med å styrke veksten innen marine næringer.

Vi er igang med å bygge opp innovative samarbeid mellom bedrifter, FoU-miljøer og offentlige aktører.
Ta kontakt om du er interessert i nye forretningsmuligheter og ser potensiale i grenseregionale samarbeid.


Nytt fra næringsområdet mai 2016

Les vårt første nyhetsbrev om noe av alt som skjer på næringsområdet i Østfold fylkeskommune.


 Signering

Starte ny bedrift? Disse kan hjelpe deg!

Etablererservice Østfold gir kurs og rådgivning til alle som starter egen virksomhet i Østfold. Nytt fra 1. juli er at Det Kongelige Selskap for Norges Vel (Norges Vel) tar over som ny leverandør av tjenesten.

- Vi skal samarbeidet med Næringshagen Østfold om jobben. I tillegg har vi fått med oss gründer Lise Arvesen på laget. Det er vi stolt av, og vi gleder oss til å bistå etablerere i Østfold med vårt nettverk og kompetanse sier Kari Clausen, utviklingssjef i Norges Vel.

Det er mye å tenke på og ta hensyn til når du skal starte din egen bedrift. For å hjelpe til med dette tilbyr Østfold fylkeskommune, sammen med Innovasjon Norge og Fylkesmannen i Østfold, tjenesten Etablererservice Østfold.

- Entreprenørskap er en forutsetning for fornyelse og vekst i norsk næringsliv. Etablererservice ble startet i 2009, for å bidra til flere og bedre etableringer i Østfold, sier Andreas Lervik, leder for næringskomiteen i Østfold fylkeskommune.

Om Etablererservice
Etablereservice er et tilbud til alle i Østfold som ønsker å etablere egen virksomhet. De tilbyr kurs og gratis rådgivning knyttet til etablering av egen virksomhet. Tjenesten skal gi hjelp for å gjøre overgangen fra idé til realisering så enkel og kort som mulig. Målet er å stimulere til økt entreprenørskap, øke antall bedriftsetableringer og bidra til at det etableres flere levedyktige bedrifter i Østfold.

Om Det Kongelige Selskap for Norges Vel
Det Kongelige Selskap for Norges Vel jobber med entreprenørskap og næringsutvikling nasjonalt og internasjonalt. Norges Vel har lang fartstid med å drifte ulike etablerertjenester og drifter i dag blant annet Etablerertjenesten i Follo. Deres visjon er å bidra til livskraftige lokalsamfunn gjennom næringsutvikling og entreprenørskap.

Om Næringshagen Østfold
Næringshagen Østfold arbeider med utvikling, vekst og nyskaping i Østfold. Dette gjør de gjennom rådgivning og oppfølging av entreprenører, kompetanseheving, nettverksbygging, prosjektledelse og prosjektutvikling. Næringshagen Østfold er en del av Næringshagene i Norge med den målsetting å drive regional næringsutvikling.

For mer informasjon ta kontakt med Marius Sandvik, telefon: 907 48 758/ 41 41 73 10

Følg gjerne Etablererservice Østfold på Facebook

(På bildet: Fredrikke Stensrød, daglig leder i Næringshagen Østfold,  Kari Clausen, utviklingssjef i Norges Vel, Anne Wold, næringssjef i Østfold fylkeskommune og Andreas Lervik, leder av næring-  og kulturkomiteen i Østfold fylkeskommune)Felleskap skal hjelpe gründere i startfasen

Østfold fylkeskommune vil lære mer om hva slags type steder og miljøer som kan gründere de beste forutsetningene for vekst og utvikling. Å jobbe i de riktige omgivelsene kan bety mye for å komme gjennom den tøffe etableringsfasen. Fylkeskommunen lyste i vinter ut midler til å støtte initiativ til ulike typer gründerfellesskap. Dette skal være miljøer som gir gründere kontorplass, et faglig felleskap, nettverk og støtte, deling av utstyr og lignende.

Etter vårens søknadsrunde er det fordelt til sammen 938.000,- til fire prosjekter.
Disse har fått støtte:
Teknologiparken AS i Rakkestad
Verket FabLab AS i Moss
Remmen Kunnskapspark i Halden
Tradinno AS i Moss


Start-up day

Gründerteam Østfold inviterer til Start-up day 3. mars 2016:


startup


Søk støtte til gründermiljøer!

1. mars 2016 går fristen ut for å søke støtte til gründerdrevne innovasjonsmiljøer i Østfold. Les mer her:
Støtte til gründermiljø


Ny attraktivitetsanalyse for Østfold

Telemarksforskning har nå levert attraktivitetsanalyse for Østfold 2015. Den forteller at næringsattraktiviteten har blitt forbedret de siste to årene. Næringslivet i Østfold er rangert som det fjerde mest lønnsomme av fylkene, og fylket er rangert som nummer seks når det gjelder nyetableringer. Det er nå bedre balanse mellom arbeidsplass- og befolkningsutvikling i Østfold. 

Mer om Østfolds attraktivitet kan du lese om her: Attraktivitetsanalyse 2015


Søk støtte til utviklingsmiljø for gründere - innen 1. mars 2016

Fremveksten av gründerdrevne innovasjonsmiljøer er stor, særlig i de større byene og i tilknytning til universitets- og forskningsmiljøer. Slike miljøer tilbyr gründere arbeids-/kontorplass, faglig fellesskap, nettverk og støtte, deling av teknisk utstyr osv. Gjennom slike fellesskap skal enslige gründere gis mulighet for å akselerere sin utvikling, kobles til partnere, leverandører og kunder. På denne måten kan det bli lettere å komme gjennom den tøffe etableringsfasen.

Østfold fylkeskommune ønsker å stimulere til etablering av slike miljøer i Østfold. Vi ønsker ved denne ordningen å legge til rette for oppstart av, eller videreutvikling av gründerdrevne innovasjonsmiljøer, med potensiale for vekst gjennom samarbeid.

Det kan søkes om inntil kr. 400.000,- fordelt over 2 år. Søknadsfrist 1. mars 2016.

Mer informasjon om ordningen finnes her.


Nytt etablererkurs starter i januar 2016

Etablererservice Østfold er et tilbud til deg som ønsker å etablere egen virksomhet, eller allerede har startet opp, men som er usikker på veien videre. Målet er å gjøre overgangen fra idè til realisering så enkel og kort som mulig.
Både kurs og individuelle møter/veiledning tilbys, og 12. januar 2016 starter man opp et nytt kurs.
Se her for mer informasjon om etablererkurs.
 


Samarbeid for flere arbeidsplasser

arbeid_shutterstock_101551675

Østfold fylkeskommune ønsker å etablere et nytt partnerskap som skal jobbe for at Østfold skal bli et mer attraktivt fylke å starte og å drive næring i. Forslag til handlingsprogram for partnerskapet «Næringsriket Østfold» er nå sendt på høring til aktuelle aktører i Østfold. Fristen er 15. februar 2016.

- Østfold har høy tilflytting fra andre fylker, noe som gir oss en raskere innbyggervekst enn ellers i landet. Samtidig som befolkningen vokser, har sysselsettingsandelen i Østfold gått ned de siste årene. Ut fra dette kan man si at Østfold er et attraktivt fylke å bo i, men ikke like attraktivt å jobbe og drive næring i. Dette er bakgrunnen for at vi har tatt initiativ til en felles satsing på næringsutvikling i Østfold, sier fylkesordfører Ole Haabeth.

Samarbeid
Det er en krevende og kompleks utfordring å mobilisere for å skape arbeidsplasser, slik at sysselsettingsandelen i Østfold øker.

- Skal vi lykkes med dette kreves det deltakelse fra flere aktører sammen, både fra offentlig og privat sektor, sier Haabeth.

Østfold fylkeskommune inviterer derfor ordførerne i by-kommunene, Innovasjon Norge, Høgskolen i Østfold, NCE Smart Energy, LO, NHO, Bondelaget, Fylkesmannen i Østfold og Forskningsrådet til å delta i partnerskapet «Næringsriket Østfold».

Helhetlig satsing
Næringsriket Østfold er tenkt å erstatte Hovedstyret for opplevelsesnæring, Kompetanseoffensiven, Regionalt partnerskapsfond og konferansestyret for Østfoldkonferansen.

- Med en slik organisering ønsker vi å få en helhetlig og styrket satsing på næringsutvikling, sier Haabeth.

Innhold i handlingsprogrammet
Det foreslås at handlingsprogrammet har følgende innsatsområder:
· Å forsterke og tilrettelegge for vekst i eksisterende bedrifter
· Flere levedyktige nyetableringer
· Å trekke til seg og tilrettelegge for flytting av virksomheter til Østfold

I handlingsprogram er det foreslått målgrupper, mål og strategier for hvert av innsatsområdene. Tiltakene for innsatsområdene vil utformes i årlige handlingsplaner.

- For å få en god gjennomføring av handlingsprogrammet er det viktig at partnerskapet selv blir enige om hvilke tiltak som skal gjennomføres. Det sikrer handlekraft og forankring hos partnerskapet, sier Haabeth. Det foreslås derfor at partnerskapet selv skal utvikle de årlige handlingsplanene.

Har du spørsmål til handlingsprogrammet eller høringsrunden?
Ta kontakt med Trine Moe, tristo@ostfoldfk.no, M: 915 12 383

Høringsdokumentene finner du her:
Høringsbrev
Utkast til handlingsprogram for Næringsriket Østfold
Politisk sak
Vedlegg til politisk sak
Vedtak til politisk sak


Sluttkonferanse - Kompetanseoffensiven


Kompetansoffensiven
27. november 2015 hadde Kompetanseoffensiven sin sluttkonferanse.
Nedenfor finner dere program og presentasjoner.


 


Gründeruka 2015

Global Entrepreneurship Week eller Gründeruka er verdens feiring av innovatører, gründere og jobbskapere.
Østfold fylkeskommune og Innovasjon Norge samarbeider med en rekke aktører i Østfold og Follo, og tilbyr i uke 47, interessante seminarer, fagdager og møter med fokus på entreprenørskap!

For mer informasjon gå inn på vår Facebook side.

For påmelding klikk her.

 

GrunderukaDen positive utviklingen på arbeidsmarkedet i Østfold fortsetter

Den positive utviklingen fortsetter i Østfold, som i september har hatt den nest beste relative utviklingen i sysselsetting i Norge. Ledigheten hos oss fortsetter å synke som den har gjort de siste månedene, mens den øker på landsbasis og særlig i de mest olje-avhengige fylkene. Fra 4% ledighet i vinter til 3,2% nå er oppløftende.

Se mer her: NAV: Hovedtall om arbeidsmarkedet


Kurs i EØS-reglene for offentlig støtte 10. april 2015

Østfold fylkeskommune inviterer til kurs i EØS-avtalens regler om offentlig støtte til næringslivet. Kurset gir en nyttig og praktisk gjennomgang av regelverket og de vanlige støtteformene som kommuner og fylkeskommuner står overfor.

Program og påmelding for kurs i EØS-reglene for offentlig støtte


 

IFE, bedriften Edda Systems og Avinor forsker sammen

Omstillingsprosessene som luftfarten for tiden er inne i vil kreve mer av både teknologi, menneske og organisasjon for å øke tryggheten og effektiviteten. IFE (Institutt for energiteknikk), bedriften Edda Systems og Avinor fikk nylig 5 millioner kroner støtte av Oslofjordfondet til prosjekt "Advanced Large-scale Management of Air traffic control Research": Tre ulike aktører med ulike delmål, som bidrar til ett felles mål.

Les mer om prosjektet i


Kvinnovasjonsatsingen fortsetter i Østfold og Follo

Kvinnovasjonsatsingen i Østfold og Follo startet opp i 2009. Målsettingen var å øke andelen kvinnelige etablerere. Fram til utgangen av 2013 var 800 unike deltagere i kontakt med vår regionale Kvinnovasjonsatsing og prisen til årets kvinnelige gründer ble hentet hjem til fylket både i 2012 og 2013. Nå starter Kvinnovasjon 2.0 med nye muligheter for kvinnelige gründere. I tillegg til rådgivning, vil det arrangeres gründercamp i oktober med et påfølgende vekstprogram. Den store konferansen Kvinner som våger holdes i Gründer- og entreprenørskapsuka (tirsdag 18. november).

Her kan du lese mer om kvinnovasjonssatsingen .

Kvinnovasjon 2.0 er et samarbeid mellom Østfold fylkeskommune, Navet næringshage, Innovasjon Norge, Kjeller Innovasjon, NCE Smart Energy Markets, International federation of Business and Professional Women og Gründergirls.


Søk forstudiemidler til EU-prosjekter

Østfold fylkeskommune lyser ut forstudiemidler for å stimulere flere aktører til å søke EU- og Interreg-prosjekter. Du finner mer ut om disse midlene ved å følge denne lenken.Sist oppdatert: 22.02.2017
Relaterte artikler