Rullering av regional plan for kultur 2018-2021 - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Rullering av regional plan for kultur 2018-2021

Østfold fylkeskommune har startet arbeidet med rullering av Regionalplan Kultur 2018 - 2021 for Østfold.

Regional kulturplan skal inneholde målsettinger, prioriteringer og handlingsprogram for arbeidet med kulturfeltet i Østfold og forene statlig, fylkeskommunal og kommunal politikk og virksomhet. Den tar utgangspunkt i mål og strategier i fylkesplanen «Østfold mot 2050». Planen er tematisk avgrenset ved at museene behandles i Kulturminneplanen for Østfold som skal rulleres i 2018, og ved at idrett behandles i Regionalplan Fysisk aktivitet som rulleres samtidig med kulturplanen.

En rullering tar utgangspunkt i gjeldende Regionalplan kultur 2010 - 2013.
Vi ønsker derfor å rette spesiell oppmerksomhet mot erfaringene med gjeldende plan, samt endringer og nye hensyn planprogrammet bør ta høyde for.

I forbindelse med oppstarten av planarbeidet er det utarbeidet utkast til et planprogram. Planprogrammet har vært på høring, med frist 15. februar 2017. Planprogrammet skal behandles politisk i slutten av april.

Sist oppdatert: 28.03.2017