Spillemidler - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Spillemidler

Tenker du på å søke om spillemidler til idrettsanlegg og nærmiljøanlegg? Her får du vite hvordan det gjøres og hva som kreves. Se også vår informasjonsbrosjyre om spillemidler.

Barn
Fylkeskommunen er delegert myndighet fra staten til å fordele spillemidler til:

  • Ordinære anlegg (idretts- og friluftslivsanlegg)
  • Rehabilitering av idrettsanlegg, inkludert ombygging av eldre idrettsanlegg for å ivareta universell utforming
  • Nærmiljøanlegg

Søknadene går først til kommunen der anlegget er lokalisert. Så foretar kommunen en intern prioritering av søknadene, før disse oversendes fylkeskommunen.

Som grunnlag for tildeling av spillemidlene følger fylkeskommunen departementets bestemmelser, kommunenes prioriteringer og føringer fra Fylkesdelplan for Idrett og Friluftsliv i Østfold.

I fylkesdelplanen er det blant annet lagt vekt på idrettslige vurderinger, tidligere utbygging (dekningsgrad), oppfølging av idrettsrådene og kommunenes prioriteringer, geografisk fordeling, likviditet hos søkere, forholdsvis fordeling mellom sommer/vinteranlegg og rimelig fordeling mellom idrettsgrenene. Det er også et ønske å prioritere samarbeidsprosjekter mellom kommuner og andre utbyggere for å realisere større anlegg.

Hva kan du om søke tilskudd til?

  • Bygging og rehabilitering av idrettsanlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet og som ikke er underlagt kommersielle interesser.

  • Nærmiljøanlegg. Dette gjelder anlegg eller områder tilrettelagt for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo- og/ eller oppholdsområder. Eksempel kan være en ballbinge eller sandvolleyballbane.

Hvem kan søke?

Søkere om tilskudd av spillemidlene til ordinære idrettsanlegg kan være kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, aksjeselskaper, friluftslivsorganisasjoner,  andelslag eller andre sammenslutninger.

Søkere om tilskudd av spillemidlene til nærmiljøanlegg kan være velforeninger og borettslag o.l. i tillegg til de som er nevnt over.

Hvordan søke?

Når du skal starte med søknaden er det viktig at du først tar kontakt med egen kommune ved servicetorget eller kulturkontoret.

Alle søknader skjer elektronisk via nettsiden www.idrettsanlegg.no.

Det er særlig viktig å merke seg:

  • Planene for idrettsanlegg må på forhånd være godkjent av kommunen, med unntak av planer for enkelte typer mer kostnadskrevende idrettsanlegg. Disse må sendes inn til departementet for forhåndsgodkjenning (se Planlegging og bygging av idrettsanlegg).
  • Frist for søknad til kommunen er 1. oktober.
  • Frist for en samlet oversendelse av kommunens spillemiddelsøknader til fylkeskommunen er 15. januar.
  • Det er departementet som fastsetter rammen for de beløp fylkeskommunene får til fordeling det enkelte år. Departementet skal meddele fylkeskommunene om beløpets størrelse innen 1. mai.
  • Det er fylkeskommunen som fordeler de tildelte beløp og underretter søkere om resultatet innen 1. juli.

Verktøy for planlegging og drift av anlegg

Nettløsningen Gode idrettsanlegg (GIA) er en nettløsning som har som formål å bidra til bygging av gode idrettsanlegg og skal være et oppslagsverk hvor du kan finne all relevant informasjon du trenger for planlegging, prosjektering, bygging og drift av gode idrettsanlegg. For hvert type anlegg vil man blant annet finne tekniske krav, forslag til planløsninger, materialvalg, forskningsartikler og beskrivelser av gode referanseprosjekter. Nettsiden er etablert i samarbeid mellom Kulturdepartementet (KUD), Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og NTNU Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT).

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om spillemiddelordningen: Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet,  søknadsskjema, veiledere og maler på departementets nettsider.

Trenger du hjelp til å komme igang eller ytterligere informasjon, kan du kontakte vår saksbehandler Stein Cato Røsnæs eller Robin Braaten.

Sist oppdatert: 13.01.2017
Vedlegg