Tilskudd til kulturbygg og arenaer - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Tilskudd til kulturbygg og arenaer

Du kan søke om penger til nybygg, ombygging og modernisering av kulturbygninger, men ikke til vedlikehold eller drift.

Tilskudd kan gis til kulturhus, flerbrukslokaler eller spesiallokaler for kunst og kultur, som bibliotek, bygg for museum eller andre kulturverntiltak, scenekunstlokaler, konsertsal eller formidlingslokaler for billedkunst.

Hvor mye kan du søke om?

Du kan søke om 1/3 av prosjektets totale, godkjente kostnad. Ved samlokalisering med andre formål foretas det en kostnadsdeling av fellesarealer og sambruksarealer. 

  • Lokalt kulturbygg/-arena: Inntil kr. 2 000.000, nedre grense for godkjent prosjektkostnad er kr 450 000.
  • Regionalt kulturbygg/-arena: Inntil kr. 10.000.000. Funksjonene og kvaliteten på tilbudet skal ha høy kvalitet og ha regional interesse. Har bygget en scene skal den tilfredsstille Riksteateret sine krav for å benytte scenen. I de tilfeller et lokalt kulturbygg delvis har regionale funksjoner kan fylkeskommunen gjøre en skjønnsmessig vurdering av tilskuddet.
  • Tiltak i kulturbygg/-arena, med særskilt regional betydning: Fordeling av næring- og kulturkomiteen etter særskilt vurdering.

For søkere som har krav på refusjon av merverdiavgift skal tilskuddsandelen på 1/3 beregnes ut fra prosjektkostnaden fratrukket merverdiavgift.

Hvem kan søke?

Enhver ikke-kommersiell, demokratisk oppbygd organisasjon kan søke om tilskudd:

  • Fylkeskommuner, kommuner, kommunale foretak
  • Lag, foreninger, stiftelser, samvirkeforetak og andre sammenslutninger
  • Institusjoner
  • Aksjeselskap/allmennaksjeselskap

Slik søker du

Søknadene skal fremmes gjennom den kommunen der bygget skal ligge. Før du starter søkeprosessen skal du ta kontakt med kommunen. Der kan de kontrollere om du faktisk har anledning til å søke tilskudd til din kulturarena via denne ordningen. 

Selve søknaden fylles ut digitalt. Kontakt kommunen eller fylkeskommunen for mer informasjon om elektronisk søknadsskjema og saksgang. Kulturdepartementet vil i løpet av 2017 utarbeidet et helt nytt fagsystem for søknader og behandling av søknader om spillemidler til idrettsanlegg og kulturbygg.
(NB: Ikke la deg forvirre: søknadsprosedyren for idrettsanlegg gjelder også for kulturarena).

Brukerveiledning og diverse skjemaer/maler som du trenger vil du snart finne på indrettsanlegg.no.

Søknadsfristen for søkere til vertskommunen er 1. oktober 2017 og deretter 15. desember hvert år, fra og med 2018.

Basert på mottatte fullstendige søknader, setter kommunen opp en prioritert liste over søknadene. Kommunen videresender de komplette søknadene og den politisk vedtatte prioriteringslisten til fylkeskommunen innen 10. desember 2017, deretter 15. mars fra og med 2019.

Sist oppdatert: 16.03.2017