Tilskudd til rekruttering og kompetanseheving i landbruket 2017 - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Tilskudd til rekruttering og kompetanseheving i landbruket 2017

Søknadsfristen er 15. mars. Du søker elektronisk via www.regionalforvaltning.no.

Websidebild_miljo
Østfold fylkeskommune har ansvaret for fordeling av tilskudd til rekruttering og kompetansehevende tiltak i landbruket. Utlysning av midlene skjer i Østfoldpressen og på www.ostfoldfk.no

Søknadsfrist: 15.mars 2017

Det søkes via: www.regionalforvaltning.no

Målsetting for bruk av midlene:


Østfold skal ha en landbruksnæring med kompetanse til å møte framtidas produksjonsmessige og miljømessige utfordringer og muligheter.

Handlingsprogrammet for 2017 prioriterer følgende:

  • Unge skal gis mulighet til å skaffe seg kompetanse til å overta og videreutvikle/videreføre foretakene i Østfoldlandbruket. 
  • Østfold skal tilby relevant opplæring/kompetanseheving for alle som er eller skal inn i landbruksnæringen.
  • Østfold skal arbeide med rekrutterings og kompetansehevende tiltak knyttet til videreutvikling av landbruksnæringa totalt sett.
  • Østfold skal arbeide for å trekke til seg nyttig kompetanse innen forskning, innovasjon, forvaltning, rådgivning, undervisning, forvaltning mm som Østfoldlandbruket kan nyttiggjøre seg, gjerne i samarbeid med andre aktører.
  • Østfold skal bidra til etablering og utvikling av nettverk innenfor og på tvers av landbruksnæringen.

Rammer for søknader 2017:


Utlysing, søknadsfrist og behandling av søknader
Utlysing av midler baseres på årets vedtatte handlingsplan. Søknadsfrist er 15.03.2017.  Etter forutgående drøfting med Innovasjon Norge og Fylkesmannen i Østfold fatter administrasjonen i Østfold fylkeskommune vedtak om tilsagn eller avslag. Et tilsagn vil stå ved lag tilsagnsåret og det påfølgende år. Ved utløpet av 2 tilsagnsår kan tilskuddet trekkes tilbake, dersom prosjektet ikke er gjennomført og sluttrapportert.

Krav til søknaden
Grunnlag for intern prioritering av søknader: Likestillingsperspektivet skal ivaretas i alle søknader.  Samarbeidstiltak vil gå foran enkeltsøknader under ellers like forhold.

Egenfinansiering/maksimal timesats eget arbeid
Tildelt tilskudd er maksimalt 75`% av godkjent beregningsgrunnlag. Egenfinansiering, d.v.s. egeninnsats, egne midler og deltageravgift m.v. må utgjøre minst 25 %. Godkjent timesats for eget arbeid er 470.- kr/t. I søknadsbehandlingen vil det bli foretatt en kost/nytte-vurdering av tiltaket.
 

Rapportering


Når tiltaket er avsluttet, skal det innsendes rapport med regnskap. Rapporten skal være i henhold til søknaden. Det kreves attestasjon/bekreftelse fra autorisert regnskapsfører på regnskapsrapporten. For offentlige søkere kreves det godkjennelse av regnskapet fra søkervirksomhetens økonomisjef.
Resten av tilsagnsbeløpet utbetales når tiltaket er ferdig og det foreligger rapport og godkjent regnskap. Nettstedet www.regionalforvaltning.no kan benyttes til sluttrapportering og regnskapsoversikt.

Utbetaling av midler


50 % av innvilget støttebeløp kan utbetales umiddelbart etter innsendelse av aksept av tilbudet. Aksept av tilsagnet kan sendes inn via www.regionalforvaltning.no

Klageadgang:
Vedtak om støtte til prosjekter/tiltak er å betrakte som enkeltvedtak i henhold til Forvaltningsloven og gir klageadgang (jf. Forvaltningsloven §28). Klagefristen er 3 uker fra vedtak ble kjent for søker (jf. Forvaltningslovens §29). Det er fylkesutvalget som behandler eventuelle klager.

Sist oppdatert: 06.02.2017

Sist oppdatert: 06.02.2017