Lokale trafikksikkerhetstiltak - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Lokale trafikksikkerhetstiltak

Du kan søke om støtte til holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak. Tilskuddet gjelder ikke fysiske tiltak på veg.

Disse kan søke

Barnehager, skoler, velforeninger, borettslag, idrettslag, foreldrelag, foreninger/aksjonsgrupper og andre som ønsker å gjøre noe for økt trafikksikkerhet på det lokale plan kan søke om støtte.

Tiltak kan støttes selv om trafikksikkerhetsarbeidet bare er en del av det øvrige arbeidet.

Fylkesorganisasjoner kan ikke tildeles midler for videre spredning (fordeling) på lokallag. Tilskudd ytes ikke etterskuddsvis til gjennomførte eller igangværende tiltak.

Søknadsfrist og skjemaer

Søknadsfristen er 31. desember.

Du søker via eget søknadsskjema, som sendes til: kundesenter.moss@vegvesen.no

Skjemaet skal være nøyaktig utfylt, gi en beskrivelse av tiltaket og inneholde et kostnadsoverslag.

Tiltak som kan støttes

Støtte kan gis til gjennomføring av praktiske trafikksikkerhetstiltak på lokalplanet. Det gis ikke tilskudd til fysiske tiltak på veg (vegutbedring o.l.). Tilskudd kan dekke hele tiltaket, men søkes gitt til deler av omkostningene. Eksempelvis kan støtte gis til:

  • lokale kampanjer/aksjoner
  • demonstrasjoner (bilbelte, hjelm, refleks, lys o.l.)
  • kartlegging/registrering av trafikkfeller på skoleveg
  • prosjektoppgaver, skoleavis o.l.
  • konkurranser, prøver, utstillinger
  • barneteater med trafikksikkerhet som tema
  • film, video, lysbilder
  • andre lokale tiltak

Tilskuddet skal ikke gis til dekning av drifts- og administrasjonsutgifter for foreninger, foreldrelag o.l.

Kunngjøring og søknadsfrister

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) kunngjør støtteordningen minst 4 uker før fristen utløper.

Søknadsfristen er 31. desember hvert år dersom intet annet blir bestemt. Det kan også søkes etter fristen, men da er sjansen for å få tilskudd redusert.

Tildeling og rapportering

Tilskuddet utbetales etter gjennomført tiltak og etter dokumentasjon av medgåtte utgifter. Tiltakene må gjennomføres i løpet av neste kalenderår.

Tilskuddsbeløpet

Tilskuddsbeløpet for støtte til lokale trafikksikkerhetstiltak fastsettes hvert år av Fylkestrafikksikkerhetsutvalget.

Kontaktperson

Jørn Claudius ved Vegkontoret i Østfold, tlf. 69243736, e-post: jorn.claudius@vegvesen.no.
Adresse til Fylkestrafikksikkerhetsutvalget er: FTU-sekretariatet i Østfold, Postboks 1010 Skurva, 2605 Lillehammer

Sist oppdatert: 18.11.2016