Regional planstrategi - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Regional planstrategi

Regional planstrategi skal beskrive utfordringene i Østfoldsamfunnet og prioritere hvordan disse skal møtes gjennom planleggingen.

Fylkeskommunen skal minst en gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide en regional planstrategi i samarbeid med berørte aktører i østfoldsamfunnet. 


Regional planstrategi 2016-2019

Regional planstrategi 2016-2019 ble vedtatt av Østfold fylkesting 22. september 2016.

Fylkestinget vedtok 22. september 2016 også midlertidige retningslinjer for deponering av masser i Østfold. Retningslinjene og fagrapporten som ligger til grunn for retningslinjene, følger planstrategien som vedlegg.


Planstrategi 2016-2019

Midlertidige retningslinjer for deponering av  masser

Råstoff og masseuttak i Østfold - fagrapport

Høringen

Fylkesutvalget vedtok 11.2.16 å legge forslag til Regional planstrategi 2016-2019 på høring med
frist for uttalelser 1. mai 2016. Fylkesutvalget utsatte behandlingen fra juni til september 2016.

Høringsforslaget
Høringsbrevet


Regional planstrategi 2016-2019 ble utarbeidet i en bred medvirkningsprosess. Nedenfor kan du lese nærmere om prosessen for utarbeidelse av dokumentet.

Arbeidet med ny Regional planstrategi 2016 - 2019

Det ble valgt å i størst mulig grad bruke etablerte arenaer i medvirkningsprosessen. Østfoldkonferansen, Østfoldrådet og Planforum er noen av arenaene som har vært brukt i prosessen. 

For å få et godt grunnlag til å diskutere mulige utviklingsretninger, ble det våren 2015 utarbeidet nye scenarier for Østfold. Alt arbeidet er basert på oppdatert statistikk og analyser.

Innspill fra Østfoldkonferansen 2015

På Østfoldkonferansen 2015 var store deler av programmet viet til gruppejobbing. Deltagerne kom med innspill til det videre arbeidet med satsningen Attraktive Østfold og Regional planstrategi 2016-2019.

Filmer fra Østfoldkonferansen 2015:

Scenarier for Østfold 2015-2030

Scenariene er utarbeidet av Telemarksforsking og er blant annet basert på innspill fra Østfoldkonferansen, Planforum og ØstfoldrådetStatistikkgrunnlag for planstrategier i Østfold

Østfold analyse utarbeidet et statistikkhefte som grunnlag for planstrategiarbeidet. Statistikkheftet legges ut i både Word-format og pdf-format slik at tabeller og grafer kan kopieres over i andre dokumenter etter behov. Se for øvrig Østfold Analyses hjemmeside for siste statistikk.

Østfold helseoversikt

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer, Østfold fylkeskommune 2015


Regional analyse for Østfold 2014

Arbeidet med ny planstrategi

Milepælaktivitet

Dato

Innhold

Fylkesutvalget

16.10.14

Oppstartsak med godkjenning av igangsetting av scenarioarbeidet.

Fylkesutvalget

11.12.14

Godkjenne fremdrift og organisering.

Statistikkgrunnlag foreligger

Jan. 2015

Utarbeides av Østfold Analyse

Østfoldkonferansen

14.-15.01.15

Medvirkningsverksted. Drøfte ønsker og retning for Østfolds utvikling og de viktigste utfordringene de nærmeste årene.

Planforum

25.02.15

Koordinering av prosesser med regional og kommunale planstrategier. Medvirkning til Scenarioer for Østfold utvikling.

Østfoldrådet, utvidet

16.03.15

Medvirkning til Scenarioer for Østfolds utvikling.

Fylkesutvalget

23.04.15

Orientering om innspill fra Østfoldkonferansen, Planforum og Østfoldrådet.

Scenariorapport ferdig

01.05.15

Frist for konsulent på scenarioarbeidet.

Planforum

Mai/juni 2015

Koordinering av regional og kommunale planstrategier.

Fylkesutvalget

04.06.15

Status for arbeidet med scenarioer og de viktigste utfordringene. Anbefaling av prioriterte utfordringer for perioden 2016-2019.

Fylkestinget

18.06.15

Orientering om status for arbeidet.

Planforum

Sept. 2015

Koordinering av regional og kommunale planstrategier. Prioriterte utfordringer 2016-19, hvilke planverktøy trenger vi?

Fylkesting/folkevalgtopplæring

29.-30.10.15

Innføring i arbeidet med Regional planstrategi 2016-2019.

Østfoldrådet

09.11.15

Prioriterte utfordringer 2016-2019. Hvilke planverktøy trenger vi?

Fylkesutvalget

10.12.15

Orientering om status og innspill. Godkjenning av prioriterte utfordringer 2016-2019 og forslag om planverktøy, som grunnlag for videre utforming av utkast til Regional planstrategi 2016-2019

Østfoldkonferansen

Jan 2016

Orientere om utkast til Regional planstrategi 2016-2019. Åpne for innspill.

Fylkesutvalget

Februar 2016

Godkjenne høringsutkastet og vedta at det sendes på høring.

Høring

Mars- mai 2016

Bred høring blant kommuner, næringsliv og frivillige organisasjoner.

Fylkestinget

Juni 2016

Vedtak av Regional planstrategi 2016-2019 

Kontaktperson for arbeidet med ny regional planstrategi

Har du spørsmål eller innspill ta gjerne kontakt med vår kontaktperson Elin Tangen Skeide på e-post eliske@ostfoldfk.no eller tlf. 99745568.Regional planstrategi er et politisk styringsverktøy beskrevet i ny plan- og bygningslov (2008). Regional planstrategi er fylkeskommunenes eneste lovpålagte plandokument som skal godkjennes av Regjeringen.
Sist oppdatert: 13.12.2016