Reguleringsplaner og kommuneplaner - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Reguleringsplaner og kommuneplaner

Alle plansaker etter plan- og bygningsloven skal forelegges fylkeskommunen.

planveileder-400Fylkeskommunen skal yte planfaglig veiledning og rådgivning overfor kommuner primært, men også overfor virksomheter og enkeltpersoner.

Det er utarbeidet en egen planveileder.

Behandling av enkeltsaker
Alle plansaker skal forelegges fylkeskommunen for vurdering og uttalelse. Fylkeskommunen har også innsigelsesrett i saker som strider mot statlige og regionale planer og styringssignaler. Kommuneplaner og -delplaner behandles politisk i Fylkesutvalget.

Regionale planmøter
Annen hver uke holdes "Regionale planmøter", som er et møteforum ihht ny plan- og bygningslov ("Planforum").  Det er ønskelig at kommunene "melder inn" saker som de ønsker å drøfte, og kanaliserer møter om aktuelle saker til dette nye møteforumet. Slik oppnås større forutsigbarhet og mer effektiv ressursbruk i plansakene.

I møtet skal statlige, regionale og kommunale interesser klarlegges og søkes samordnet. Statlige og regionale organer og kommuner, som er berørt av den aktuelle sak, skal delta. Andre representanter for berørte interesser kan inviteres til å delta i møtene.

Ta kontakt for å få kjennskap til neste Regionale planmøte. Møtene avholdes på fylkeshuset i Sarpsborg.

Sakene må meldes inn til fylkeskommunen senest en uke før Regionalt planmøte og dette kan gjøres på e-post til mailto:karott@ostfoldfk.no

Kontakt oss

  • For informasjon om reguleringssaker, kontakt vår saksbehandler Christine Stene
  • For informasjon om kommunale planer, kontakt vår saksbehandler Kari Ottestad

For saker som gjelder kulturminner kontaktes kulturminneseksjonen.

Sist oppdatert: 28.07.2015