Regionale planer/temaplaner - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Regionale planer/temaplaner

Det utarbeides regionale planer for avgrensete temaer eller geografiske virkeområder.

Regionale planer utarbeides etter krav i plan- og bygningsloven (pbl) og i tråd med Regional planstrategi. Tematiske planer er sektorplaner som ikke behøver å følge pbl.

Planene kan du få tilsendt dersom du henvender deg til  sekretariatet 

Regional planstrategi 

Regional planstrategi beskriver Østfolds største utfordringer og prioriterer planarbeid i tråd med disse. 25.10.2012 vedtok Østfold fylkesting "Regional planstrategi for Østfold 2012-2015". Strategien ble godkjent av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 5.2.2014. Det er nå under utarbeidelse en ny regional planstrategi for perioden 2016-2019.

Gjeldende regionale planer:

Tematiske planer o.a.:


Statistikkgrunnlag for planstrategier i Østfold

følge planloven skal fylkeskommunen og kommunene etter hvert valg utarbeide en planstrategi for neste fireårsperiode. I den anledning har Østfold analyse utarbeidet et statistikkhefte som grunnlag for dette arbeidet. Statistikkheftet legges ut i både Word-format og pdf-format slik at tabeller og grafer kan kopieres over i andre dokumenter etter behov.

Sist oppdatert: 13.01.2017