Samferdsel - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Samferdsel

Websideillustrasjon_samferdsel

Østfold fylkeskommune har ansvar for det lokale og regionale kollektivtilbudet i Østfold, rute og drosjeløyverløyver, skoleskyss og fylkesveier.

Østfold Fylkeskommune har en viktig rolle som regional utviklingsaktør. Fylkesplanen for Østfold beskriver strategi for ønsket utvikling. Samferdsel er et sentralt virkemiddel for å nå flere av målene i fylkesplanen.

For tiden er en av våre viktigste prioriteringer å jobbe med utbyggingen av jernbanen - Inter City triangelet.

Veiene i Østfold

Østfold fylkeskommune har ansvaret for utbygging og vedlikehold av fylkesveinettet i Østfold, som består av 1673 km vei og 179 km gang- og sykkelvei.

Riksveiene i Østfold har Statens vegvesen ansvar for. Statens vegvesen har også veifaglig ansvar på fylkesveinettet som medfører veiutbygging, vedlikehold, og forebyggende trafikksikkerhetsarbeid på oppdrag fra Østfold fylkeskommune.

Ønsker du å melde feil på riks- eller fylkesvei, ring Vegtrafikksentralen på telefon 175.

Den enkelte kommune har ansvaret for de kommunale veiene.

Forbedring og godt vedlikehold av veinettet skal ha høy prioritet og sikre god framkommelighet til alle årstider. I Østfold er det et mål at en betydelig andel av veimidlene skal benyttes til å bedre framkommeligheten for kollektivtrafikken, samt legge til rette for gående og syklende.

Trafikksikkerhet er en prioritert oppgave som ivaretas av fylkets trafikksikkerhetsutvalg.

Kollektivtrafikk og skoleskyss

Østfold fylkeskommune har ansvar for kollektivtilbudet i Østfold, samt daglig skoleskyss for ca 13000 skoleelever. Østfold kollektivtrafikk er en fylkeskommunal virksomhet som ivaretar disse oppgavene. 
Les mer om Østfold kollektivtrafikk.

Havner og jernbane

Østfold fylkeskommune er engasjert i arbeidet med utvikling av Østfoldbanens østre og vestre linje samt havnene i Østfold. Fylkeskommunen har sekretariatsfunksjonen for Østfoldbanens interesseorganisasjon Jernbaneforum Øst.

For tiden er en av våre viktigste prioriteringer å jobbe med utbyggingen av jernbanen - Inter City triangelet.
Følg gjerne facebooksiden: Folk for InterCity-utbyggingen

Løyver

Fylkeskommunen ved Samferdselsseksjonen har ansvar for behandling av drosjeløyver.   
Mer informasjon om drosjeløyver finner du i menyen til høyre. Her finner du ledige drosjeløyver.

Gods og turvognløyver er fra 1. januar 2015 overtatt av Statens vegvesen. Informasjon om ny ordning finner hos Statens vegvesens løyvesider.

Sist oppdatert: 20.03.2017