Klima og energi - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Klima og energi

Klimaperspektivet har et hovedfokus i fylkesplanen.

VinterveiNyspiret

Østfold står overfor store og viktige utfordringer som skyldes sterke påvirkninger utenfra. Et uttrykk for dette er globaliseringen som fører med seg økende grad av samhandling, integrasjon, påvirkning og gjensidig avhengighet mellom folk og stater. Dette påvirker livs- og levekår som følge av klimaendringer og endringer i verdensøkonomien, og gjør det nødvendig for næringslivet å omstille seg i stadig raskere takt. Klimaperspektivet har et hovedfokus i fylkesplanen.

Norge har forpliktet seg til å bli karbonnøytralt innen 2030. 50 % av utslippsreduksjonene skal tas lokalt i henhold til prinsippene i de nasjonale vedtakene. Østfolds bidrag innebærer derfor en halvering av klimagassutslippene i forhold til 1990. Utslippene av klimagasser i Østfold har økt med ca 8 % fra 1991 til 2006, og det er særlig innenfor transportsektoren økningen finner sted.
 
Utviklingen i Østfold må være bærekraftig, dvs. at behovene til dagens mennesker blir tilfredsstilt uten at det ødelegger muligheten for at framtidige generasjoner eller mennesker andre steder, får tilfredsstilt sine behov. Mange forhold påvirker hverandre. For å få et grep om utviklingen er det nødvendig å se disse i sammenheng. Fylkesplanen bygger på en slik helhetstankegang. I dette ligger også at vi vil bestrebe oss på å få en positiv utvikling i alle deler av fylket.

Handlingsprogram for klima og energi

Handlingsprogrammet er en spesifisering av klima- og energiarbeidet fra vedtatte strategier i Fylkesplanen, og gjelder for Østfold fylkeskommunes arbeid med klima og energi internt og eksternt.

Det er lagt opp til at handlingsprogrammet skal rulleres hvert annet år, men har et fireårig perspektiv. Finansiering av tiltak skjer gjennom et klimafond, som får avsatt omtrent 2 millioner årlig.

Kontakt oss

Arbeidsområdet klima og energi i fylkeskommunen ligger til Regionalutviklingsavdelingen og ivaretas av en næringsrådgiver.

Sist oppdatert: 26.01.2015