Vannregion Glomma - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Vannregion Glomma

Østfold fylkeskommune er vannregionmyndighet for Glomma/Indre Oslofjord, og har ansvaret for å koordinere arbeidet med forvaltningsplanene for hele vannregionen.

Flyfoto Glomma
De øvrige fylkeskommunene har rollen som som planmyndighet i eget fylke.

Den miljøfaglige rollen ivaretas av fylkesmannen.

Disse vassdragene er med
Vannregion Glomma/Indre Oslofjord strekker seg fra Glommas kilder nord for Aursunden i Sør-Trøndelag, til utløpet i Fredrikstad i Østfold. Regionen omfatter også de områdene som drenerer til Glomma og Indre Oslofjord, grensevassdragene, vassdragene øst for Oslofjorden og Hurumlandet i Buskerud fylke, kystområdene i Indre Oslofjord og langs Østfoldskjærgården.

Vannregionen er inndelt i fjorten vannområder. Åtte vannområder inngår første planperiode.

  • Haldenvassdraget
  • Vansjø-/ Hobølvassdraget (Morsa)
  • Bunnefjorden m/ Årungen- og Gjersjøvassdraget (Pura)
  • Lysaker-/ Sørkedalsvassdraget
  • Leira
  • Hunnselva.
  • Enningdalsvassdraget
  • Femund-/Trysilvassdraget med Røgden

For mer informasjon


Forvaltningsplaner for vannregion Glomma og Grensevassdragene på andre gangs høring og offentlig ettersyn

Det er andre gangs høring og offentlig ettersyn av utvalgte temaer i forslagene til forvaltningsplaner for vannregion Glomma og for Grensevassdragene.

Høringsperioden er fra og med 16.6.2015 til og med 1.10.2015.

Innspill og merknader sendes til:

Vannregion Glomma v/ Østfold fylkeskommune
Postboks 220
1702 Sarpsborg
E-post: postmottak@ostfoldfk.no


Sist oppdatert: 23.05.2017