Mer om våre tjenester og oppgaver - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Mer om våre tjenester og oppgaver

Det fylkeskommunale tjenestetilbudet

Videregående opplæring

 • Ungdommer som har fullført grunnskolen eller tilsvarende har lovfestet rett til tre års videregående opplæring som skal føre fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller kompetanse på lavere nivå. Retten må tas ut innen utgangen av det året vedkommende fyller 24 år. Les mer om videregående opplæring
Kollektivtrafikk
 • Østfold kollektivtrafikk (ØKT) er en egen virksomhet i Østfold fylkeskommune, med ansvar for blant annet kjøp av transporttjenester, skolebarntransport, syketransport og videreutvikling og kvalitetssikring av kollektivtilbudet i Østfold. Les mer om Østfold kollektivtrafikk
Tannhelse
 • Tannhelsetjenesten i Østfold består av for tiden av 14 moderne og velutstyrte tannklinikker. Her får barn og ungdom opp til og med 18 år, psykisk utviklingshemmede, eldre og langtidssyke i institusjon og hjemmesykepleie gratis tannbehandling. Tannhelsetjenesten betjener også voksne betalende pasienter. Totalt behandles om lag 53.000 pasienter årlig. Det jobbes med ny klinikkstruktur, med seks sentrale klinikker. Les mer om tannhelse

 

Regional utvikling

Fylkeskommunen skal være en engasjert pådriver for nyskapning og nye løsninger. Stortinget og Regjeringen har bestemt at fylkeskommunen skal ha ansvaret for den regionale samfunnsutviklingen. Det forutsetter et aktivt lederskap i det regionale partnerskapet mellom næringsliv, kompetansemiljøer, virkemiddelaktører, interesseorganisasjoner og kommuner.

 • Samfunns- og næringsutvikling
  Østfold fylkeskommune har et utvidet ansvar for samfunns- og næringsutviklingen i Østfold. Gjennom partnerskap er det etablert flere gode samarbeidsprosjekter i Østfold som bidrar til å skape et positivt engasjement og utvikling i fylket. Forskning står også sentralt innenfor dette området. Les mer om samfunns- og næringsutvikling

 • Samferdsel
  Fylkeskommunen setter i vesentlig grad dagsorden for prioritering av samferdselsprosjekter i regionen - både som initiativtaker og medspiller. Fylkeskommunen har ansvaret for det meste av riksveiene. Blant de viktigste satsingene innenfor samferdsel er Østfoldpakka - prosjektet omfatter bl.a. stamvegene E6 og E18, ny Sarpebro, ny innfart til Halden og ny havneveg i Moss. Andre prosjekter er bl.a. havnesamarbeid i Østfold gjennom etableringen av Østfold havn. Les mer om samferdsel

 • Kultur og idrett
  Østfold preges av et rikt kulturliv som i mange tilfeller blomstrer takket være fylkeskommunens bidrag. Enkeltopptredener av kjente og ukjente kunstnere, festivaler, kulturbygg og utsmykninger av veianlegg og bygninger er blant tiltakene som mottar støtte fra fylkeskommunen. I tillegg gir vi driftsstøtte til en rekke kulturinstitusjoner. Fylkeskommunen har også et bredt engasjement innenfor idrettslivet i Østfold. Les mer om kultur og idrett

 • Kulturminnevern
  Hovedoppgaven er å verne vår kulturarv for nåtiden og fremtidige generasjoner. Det samlede kulturminnevernet i Østfold omfatter både offentlige og private aktører: kulturminneforvaltningen i fylkeskommunen (Fylkeskonservatoren i Østfold fylkeskommune), museene, kommunene, organisasjoner og grunneiere. Les mer om kulturminnevern

 • Internasjonalt arbeid
  Arbeid og deltagelse i ulike internasjonale organisasjoner gir Østfold nær kontakt med regioner i alle deler av Europa og innpass til viktige europeiske beslutningstakere. Vi tilbyr næringslivet, organisasjoner og kommuner assistanse og støtte innen temaområder som nettverkbygging, partnersøk, søknadsveiledning, prosjektledelse og kontakt med EUs miljøer i Brüssel.

 • Fylkesplanlegging
  Fylkesplanlegging og regionale planer er et viktig ansvar for fylkeskommunen. Fylkeskommunen arbeider også med å påvirke en helhetlig politikk for jord, skog og utmarksarealer, og har et spesielt ansvar for å ivareta barn og unges behov i arealplanleggingen. Les mer om fylkesplanlegging

   
 • Miljø
  Gjennom satsingsområdene i fylkesplanen bidrar fylkeskommunen blant annet aktivt til en samordnet areal- og transportplanlegging i hele fylket. Arbeidet mot forurensning av vassdrag er prioritert. Fylkeskommunen innehar også rollen som vannregionsmyndighet. Østfold får dermed ansvaret for forvaltningen av hele Glomma-vassdraget. Les mer om miljø

 • Folkehelse
  Gjennom et tett partnerskap med kommunene har Østfold fylkeskommune, som det eneste fylket i landet, etablert Østfoldhelsa for positiv utvikling av folkehelsen. Programmet består av mer enn 130 delprosjekter, blant annet røyke- og snuskuttkurs. Resultatene har vært så gode at regjeringen har foreslått å kopiere Østfoldmodellen til de andre fylkene i landet. Fylkeskommunen har også ansvaret for koordineringen av folkehelsearbeidet lokalt. Dette betyr at det som tidligere ble sett på som "nødvendig", nå er en lovpålagt oppgave som følge av folkehelseloven. Les mer om Østfoldhelsa

 • Friluftsliv, jakt og fiske
  Fylkeskommunen har ansvaret for friluftsliv og forvaltning av visse viltarter og innlandsfisk. Har du for eksempel planer om å jakte på kystsel, er det nå fylkeskommunen du nå skal søke tillatelse hos. Les mer om Friluftsliv, jakt og fiske
Sist oppdatert: 22.11.2016