ID 2013 - Utdanningsleder - Frederik II vgs - Østfold fylkeskommune internettportal
 
Stilling ledig

ID 2013 - Utdanningsleder - Frederik II vgs

Frederik II videregående skole søker etter en utdanningsleder som skal ha overordnet ansvar for utdanningsprogrammet studiespesialisering.

Vårt samfunnsmandat er: Flest mulig elever skal fullføre og bestå med best mulig resultat. Skolen har et ansvar for at elevene skal lykkes gjennom hele det 13-årige løpet og for at de skal fullføre med god faglig og sosial kompetanse.
Frederik II vgs sin visjon er "Vi skaper framtida i et lærende fellesskap", og skolens hovedsatsingsområde for inneværende periode er relasjonsbasert klasseledelse og tett oppfølging av alle skolens elever.

Stillingen som utdanningsleder er for tiden tillagt undervisning tilsvarende 25% av stillingen. Søkere må derfor ha undervisningskompetanse innenfor utdanningsprogrammets fagkrets. Utdanningsleder inngår i skolens lederteam og jobber tett med rektor, øvrige utdanningsledere og med faglederne på studiespesialisering. Vi har p.t. 4 fagledere som utdanningsleder vil ha personalansvar for, i tillegg til IT og bibliotek.

Vi søker en raus og robust leder som jobber systematisk og som setter elevenes læring og læringsresultater i sentrum for sitt arbeid. Personen vi søker har lyst til å lede, har godt humør, er pådriver i utviklingsarbeid, står på til jobben er gjort, tar et helhetlig ansvar og samordner arbeidet i lederteamet.

Utdanningsleder har innenfor studiespesialisering det overordnede ansvaret for pedagogisk utviklingsarbeid, daglig drift og daglig overordnet ansvar for elevoppfølging/elevsaker. Utdanningsleder vil også få ansvar og delansvar for skoleovergripende oppgaver.

Vi søker en utdanningsleder med:
· gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
· god systemforståelse
· gode analytiske evner
· god forståelse for utdanningsprogrammets struktur

Kvalifikasjoner:
· solid erfaring fra arbeid som skoleleder, fortrinnsvis fra videregående opplæring
· skolelederutdanning
· relevant pedagogisk erfaring og kunnskap
· bred faglig forståelse for den videregående skolens oppgaver på ulike områder

Det vil bli lagt vesentlig vekt på personlig egnethet. Det er videre et mål å ha en ledelse ved skolen som avspeiler skolens mangfold både med hensyn til kjønn, etnisitet, alder og faglig bakgrunn. Det er også nødvendig at lederen kan opparbeide seg tillit og legitimitet blant elever og ansatte.

Lønn etter avtale. Ansettelsen skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Østfold fylkeskommune har gode forsikrings- og pensjonsordninger for sine ansatte. Østfold fylkeskommune praktiserer prøvetid. Vi gjør oppmerksom på at søkere til stillinger i Østfold fylkeskommune kan bli offentliggjort, selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført i søkerlisten, jfr. Offentlighetsloven § 25. Politiattest vil bli etterspurt hos de som tilbys stilling.

Østfold fylkeskommunes elektroniske søknadsskjema skal benyttes. Elektronisk søknadsskjema ligger på Østfold fylkeskommunes internettsider, http://www.ostfoldfk.no/, under stilling ledig. Bruk vårt elektroniske søknadsskjema, knyttet opp mot riktig ID-nummer på stillingen du søker.

Opplysninger om stillingen ved kst. rektor Geir Eriksen tlf 69 36 64 07/ 91807976

Søknadsfrist 9.april 2017 
Sist oppdatert: 17.03.2017 Tone Bråthen Spydevold