Fylkesvei 109 Råbekken - Rolvsøysund: Informasjonsmøter 22. mars - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Fylkesvei 109 Råbekken - Rolvsøysund: Informasjonsmøter 22. mars

rolvsøyvn_kollfelt2

Nå inviterer Statens vegvesen og Bypakke Nedre Glomma til åpent informasjonsmøte om planene for fylkesveg 109 mellom Råbekken og Rolvsøysund. TID: Onsdag 22. mars, mellom kl 14:00 og 19:00
STED: Litteraturhuset, Storgata 11, Fredrikstad. Det holdes like orienteringer i plenum kl 14:00, 16:00 og 18:00.

Det skal bygges gode løsninger for fotgjengere og syklister på begge sider av veien. På den ene siden blir det en egen sykkelvei med fortau ved siden av. I tillegg blir det bygget underganger og gangbruer, slik at de som går og sykler slipper å krysse den trafikkerte fylkesveien.

Det skal også gjøres tiltak for å skjerme bebyggelsen langs strekningen mot trafikkstøy, blant annet med støyskjermer.
17-0448

To reguleringsplaner


Statens vegvesen jobber for fullt med reguleringsplanen for strekningen mellom Råbekken og  Rolvsøysund i Fredrikstad. For strekningen Råbekken-Kirkeveien planlegges å utvide fylkesvei 109 med to felt og gang- og sykkeltilbud der den ligger nå. Noen steder er det mest hensiktsmessig at veien utvides på østsiden av dagens veg, mens andre steder blir det på vestsiden. Nær krysset med Råkollveien er det funnet flere helleristninger. Veien må legges utenom disse.

For strekningen mellom Kirkeveien og Rolvsøysund foreslås det å legge fylkesveg 109 i en ny trasé nord for dagens vei.

rolvsoyvei_skisse

Det ligger an til at reguleringsplanen for Råbekken-Rolvsøysund kan legges ut til offentlig ettersyn mot slutten av 2017. Etter høringsperioden er det bystyret i Fredrikstad kommune som behandler og vedtar planen - sannsynligvis våren 2018. Det er først når reguleringsplanen er vedtatt at det er hjemmel for innløsing av eiendommer langs denne strekningen.

Det jobbes parallelt med en egen reguleringsplan for fylkesveg 109 videre fra Rolvsøysund til Alvim i Sarpsborg. Denne legges ut til offentlig ettersyn etter reguleringsplanen for Råbekken-Rolvsøysund.

Individuelle møter med grunneiere

Utvidelsen av fylkesveg 109 fører beklageligvis til at flere naboeiendommer må innløses. Statens vegvesen har kontaktet grunneierne med hus som må rives på strekningen Råbekken-Rolvsøysund. Prosjektet er fortsatt i planleggingsfasen. Det kan derfor bli noen flere berørte. Disse vil i så fall bli tilbudt individuelle møter med grunnerververe fra Statens vegvesen.

Bypakke Nedre Glomma

Hensikten med utvidelsen av fylkesveg 109 er først og fremst å øke framkommeligheten for kollektivtrafikken og legge forholdene bedre til rette for fotgjengere og syklister.

Prosjektet er en del av Bypakke Nedre Glomma som er et samarbeid mellom Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune, Østfold fylkeskommune, Bane Nor og Statens vegvesen om framtidens transportsystem i Nedre Glomma.

Det er Østfold fylkeskommune som er veieier, mens Statens vegvesen har ansvaret for å planlegge og gjennomføre utbyggingen.

Sist oppdatert: 16.03.2017 Fredrik Andreas Norland