Fylkestinget oppsummert: Fravik av vegnormal, budsjettendring, Rygge og kulturhus-støtte - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Fylkestinget oppsummert: Fravik av vegnormal, budsjettendring, Rygge og kulturhus-støtte

fylkestinget 420

Årets første møte i fylkestinget fant sted torsdag 16.februar.

Her er en oppsummering av noen av sakene som sto på fylkestingets program i dag.

Ja til å fravike vegnormalen 1

Ved fylkesvei 110 fra Begby til Borge skole skal gang- og sykkelvegforbindelsen utbedres. Her har fylkesrådmannen på bakgrunn av Statens vegvesen vegavdeling Østfolds vurdering anbefalt en vegbredde på 7,5 meter. 9 og 8,5 meter har vært aktuelle vegbredder, kommer det fram i saken.
-7,5 meter vegbredde vil redusere inngrep i landbruksarealer, kulturminner og gi ytterligere lavere kostnader, heter det i saksframlegget.

Flertallet, bestående av Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiets Elin Tvete, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti, sa ja til fylkesrådmannens anbefaling.

KrFs Olav Moe er glad for at 7,5 meter vegbredde er valgt, og tror det gir flere fordeler framfor en enda bredere veg. Han mener blant annet det kan bidra til at vegen blir mindre attraktiv for store kjøretøy.
- Vi ønsker mer gang- og sykkelveg. Det får vi. I tillegg får vi realisert et ønske om at vi skal være mer tilbakeholden med arealbruken vår, sa Moe under behandlingen.
 
Tor Prøitz fra Høyre delte ikke denne begeistringen.
fylkestinget

- At man gjør veien mer trafikksikker ved å ha mindre vegbredde, er noe jeg ikke kan forstå. Det er en svært uheldig argumentasjon. 
 Høyre,Frp, Venstre og Johan Edvard Grimstad fra Senterpartiet stemte derfor mot fylkesrådmannens forslag. 

Ja til å fravike vegnormalen 2

Når det gjelder rundkjøringen ved Bjølstadtunnelen i Fredrikstad vil denne plasseres 25 meter fra tunnelåpningen. Vegnormalens krav er at avstanden skal være minst til stoppsikt, som i dette tilfellet vil bety minst 45 meter.

Østfold fylkeskommune er fraviksmyndighet på fylkesveinettet. Og fylkesrådmannen innstilte på at plasseringen 25 meter fra tunnelåpningen godkjennes.

Forutsetningen er blant annet at Statens vegvesen godkjenner flere av planene som følger med plasseringen, blant annet plassering av havarilomme og endring av sidevanger.
Det er utbygger Værste AS som ønsker rundkjøringen, og før gjennomføring av kryssutbedringen skal det foreligge godkjent utbyggingsavtale mellom Værste AS og Statens vegvesen.

Arbeiderpartiets Ole Hagen har vært saksordfører i saken.
- Det er et gjennomgående trekk ved sakene som handler om fravik fra vegnormalen at alle involverte parter samarbeider godt om å finne gode, ja til og med bedre løsninger enn de som opprinnelig forelå, sa han til resten av fylkestinget.

Saken ble enstemmig vedtatt.

Endringer i årsbudsjettet 2017

Stortinget har vedtatt ny fordeling av rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner for 2017. Dette er en av årsakene til at fylkesrådmannen foreslår noen endringer i årsbudsjettet til Østfold fylkeskommune 2017. Noen budsjettposter som omhandler samferdsel omdisponeres også som en følge av endringer i det vedtatte investeringsprogrammet for fylkesveier.

Les også: Budsjettet for 2017 vedtatt

Dette er endringene som ble enstemmig vedtatt:

1. Rammeområdet Opplæringstjenester styrkes med 2,85 millioner kroner. Styrkingen benyttes til økt lærlingtilskudd
2. Rammeområdet Regional utvikling økes med 0,43 millioner kroner.
3. Rammeområdet Samferdsel - fylkesveger reduseres med 2,23 millioner kroner.
4. Bruk av Økonomiplanfondet reduseres med 0,88 millioner kroner.
5. Rammetilskuddet økes med 1,54 millioner kroner og skatteinntektene med 0,39 millioner kroner.
6. Investeringsmidler disponert til bruprogrammet reduseres med 10 millioner kroner, hvorav 4 millioner kroner omdisponeres til fylkesveginvesteringer og 6 millioner kroner til å redusere driftsfinansiering av fylkesveiene og bruk av økonomiplanfondet.
7. Midler avsatt til forskuttering Bypakke Nedre Glomma reduseres med 30 millioner kroner. Driftsfinansiering og bruk av økonomiplanfondet reduseres tilsvarende.

Rygge-engasjement formelt avviklet

Østfold fylkeskommune avvikler formelt sitt engasjement i Rygge Sivile Lufthavn ved å overføre sine aksjer til Østfold Energi. Det vedtok et enstemmig fylkesting torsdag. Dette er en oppfølging av et tidligere vedtak gjort før jul. Da Rygge Sivile Lufthavn ble etablert ga Østfold fylkeskommune et ansvarlig lån på 12 millioner kroner til RSL. I det nye vedtaket opprettholdes denne fordringen, men føres da over til Østfold Energi. 

Tilstandsrapport for videregående opplæring 

Tilstandsrapporten for 2015/16 viser at videregående opplæring i Østfold fylkeskommune har hatt kvalitetsforbedringer. Men rapporten dokumenterer også utfordringer og forbedringsbehov. Blant annet viser elevundersøkelsen at det er en svak økning i andelen elever som har opplevd mobbing. I tilstandsrapporten presenteres også ulike læringsresultater i form av standpunkt- og eksamenskarakterer. Det generelle bildet er at disse resultatene ligger marginalt under landsgjennomsnittet. De kjønnsmessige forskjellene er imidlertid tydelige i rapporten, der guttene kommer svakere ut enn jentene.

Fylkesrådmannen får i oppdrag å starte planleggingen med å utarbeide program for folkevalgtopplæring i Fylkestinget 16 mars, knyttet til de viktigste funnene i tilstandsrapporten. 

Da legges det opp til en større politisk debatt i fylkestinget om temaet.

Torsdag ble rapporten tatt til orientering. Vedtaket var enstemmig.

Gir 8,6 millioner kroner til Blå Grotte

Planene om en fylkeskulturscene i Fredrikstad er ikke lenger konkrete. Det åpner for at midler som er satt av til dette formålet kan omfordeles - til regionale kulturhusformål i fylket. Tidligere har både Sarpsborg Scene og Parkteateret i Moss fått støtte fra de statlige øremerkede midlene til kulturbygg. 

Nå frigis statlige øremerkede midler på desentraliserte ordning for kulturbygg på 19,5 millioner kroner som tidligere er avsatt til fylkeskulturscenen. Av disse avsettes 8,6 millioner kroner til Blå Grotte i Fredrikstad. 
- Det er med vedmod at vi må konkludere med at vi ikke har noen plan om en fylkeskulturscene i Fredrikstad. Da skal vi tenke nytt. Derfor er jeg glad for at vi får denne løsningen, sa Arbeiderpartiets Andreas Lervik under saksbehandlingen.

Vedtaket var enstemmig.

Unison jubel for millioner til skolehelse

Sparebankstiftelsen tildelte før jul 26,5 millioner kroner til  Østfold fylkeskommunes prosjektet RØRE 6-19. RØRE 6-19 er et treårig prosjekt som handler om at helse, elevenes livskvalitet og velvære er en viktig forutsetning for læring. I tillegg går fylkeskommunen inn med store egenandeler. Prosjektperioden går over tre skoleår og begynner høsten 2017. Fylkespolitikerne var svært begeistret da de behandlet saken, og tok den enstemmig til orientering.

- Dette er bare fantastisk. Man må tilstrebe at prosjektene som nå skal settes i gang medfører endringer i skolestrukturen, sa Miljøpartiet De Grønnes Erik Skauen.

- Det er vanskelig å være noe annet enn stolt av dette. Folkehelseseksjonen har jobbet utrolig godt, supplerte Senterpartiets Elin Tvete. 

Sist oppdatert: 16.02.2017 Pål Blåflat Vikesland