Vilt, vakkert? og vått i Østfold mot år 2100 - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Vilt, vakkert? og vått i Østfold mot år 2100

Seljakten er avsluttet for 2013. Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Østfold blir villere, varmere og våtere i årene som kommer. Det tvinger politikere til å tenke flomsikring og forebygging av jord- og leirskred når framtidige investeringer skal gjøres.

Fylkesutvalget ble torsdag orientert om utviklingen i tiårene som kommer av Norsk Klimaservicesenter, et samarbeid mellom blant andre Meteorologisk institutt og NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat). Og utviklingen går ubønnhørlig i retning av et varmere, våtere, mer snøfattig og forblåst Østfold.

Hovedfunn i Klimaprofilen for Østfold:

  • Gjennomsnittlig årstemperatur er beregnet å øke med ca. 4°C
  • Temperaturen øker mest vinteren med ca. 4,5°C, minst om sommeren med 3°C
  • Årsnedbøren er beregnet å øke med ca. 10 prosent, mest vinter og vår med 25 prosent
  • Betydelig reduksjon i snømengdene, opptil 1-3 måneder kortere snøsesong
  • Vekstsesongen vil øke med 1-3 måneder, og mest i sørlige deler av fylket

Her kan du lese hele rapporten fra KSS

klimatrusel

- BekymringsfulltDet vil bli mindre snø og høyere vannstand - opp mot 60 cm høyere enn i dag, noe som særlig vil få betydning ved stormflo. Men også økt nedbør i større mengder vil sette infrastrukturen på prøve.

- Strengt tatt kan vi si at Østfold er heldig med beliggenheten, siden andre områder rammes betydelig hardere enn oss av dette. Når det er sagt, må det tilføyes at vi vil få betydelige utfordringer, spesielt knyttet til mye vann på kort tid. Vi har ikke dreneringssystemer som er dimensjonert for dette. Også faren for jord- og kvikkleireskred er noe vi må planlegge for, siden Østfold er et spesielt utsatt område i så måte. Vi må ta høyde for alt dette når vi planlegger nytt, men også med tanke på eksisterende bygg og infrastruktur. Når det gjelder ny videregående skole på Værste i Fredrikstad, er det allerede tatt høyde for havstiging, sier fylkesordfører Ole Haabeth.

Sist oppdatert: 13.02.2017 Pål Blåflat Vikesland