Ønsker fiskeriutdanning i Østfold - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Ønsker fiskeriutdanning i Østfold

fiskeri420

Det skal arbeides videre med å få på plass et utdanningstilbud ved Kalnes videregående skole innenfor fiskeri og havbruksområdet. Mulig oppstart blir høsten 2018.

Illustrasjonsfoto: Terje Rakke

Det er budskapet fra politikerne i næring og kulturkomiteen som behandlet saken onsdag.

-Denne saken er "ille bra", sa Senterpartiets Johan Edvard Grimstad under saksbehandlingen.

Vært planlagt lenge

Et mulig fiskerifaglig utdanningstilbud i Østfold har vært "snakket om" i flere år.
Blant annet ba fiskeridirektoratet i 2009 om en høringsuttalelse på "Rekruttering til fiskeflåten"  fordi det var problemer med rekruttering til fiskeriflåten i Østfold og Bohuslän. Flere prosjekter og møter har blitt avholdt.  

Og et av tiltakene som er vurdert er altså å etablere en fiskerifaglig utdanningslinje i fylket.

Nå er tidspunktet kommet for å avgjøre om det skal gjøres alvor av disse planene eller ei. 

Østfold fylkeskommune sier ja til å arbeide videre med dette.

Fylkesrådmannen innstilte på at Kompetanseforum Østfold skal benyttes som en felles samarbeidsarena for utvikling av et framtidsorientert tilbud innenfor fiskeri/havbruksområder med tilliggende næringer. Fylkesordførerens forslag til vedtak er likelydende med fylkesrådmannens anbefaling. Også politikerne i næring og kulturkomiteen er begeistret for planene, og stiller seg bak fylkesrådmannens anbefaling, med noen justeringer.

MDG: - Behold antall elevplasser

Tilbudet skal gis ved Kalnes videregående skole i Sarpsborg, og det forutsettes et minimumsantall på 15 elever per klasse. Det foreslås videre at et samlet antall elevplasser på naturbruk ikke øker - det vil si at de øvrige Vg2-klassene på naturbruk veksles inn i fiske og fangst.

Miljøpartiet De Grønnes Bjørn Ring Opjordsmoen
foreslo imidlertid at disse 15 plassene burde veksles inn innenfor andre fagområder enn naturbruk dersom søknadsinteressen for naturbruk-fagene var stor.

Dette støttet de øvrige medlemmene i komiteen.

- For snevert navn

Johan Edvard Grimstad(Sp) mente også at utdanningstilbudet burde favne mer enn fiske og fangst, og foreslo at begrepet akvakultur ble jobbet inn i navnet på tilbudet. Dette fikk enstemmig støtte i næring og kulturkomiteen.
- Fiske og fangst blir for snevert, sa Tor Prøitz fra Høyre.

- Viktig for framtidens næringsliv

Andreas Lervik fra Arbeiderpartiet la ikke skjul på at dette var en sak han hadde ekstra engasjement for, og var glad for at nærmer seg avklaring.
- Havbruk er på vei inn i det framtidige næringslivet. Vår kystlinje blir stadig viktigere. For tiden bygges det ut maritime anlegg i Fredrikstad, og det er lignende planer på Hvaler. Vi trenger kompetanse innenfor dette feltet, sa han under saksbehandlingen.

Det tas sikte på å starte opp med tilbudet høsten 2018.

Saken skal behandles av fylkesutvalget 9.februar og fylkestinget 16.febuar.

Sist oppdatert: 08.02.2017 Pål Blåflat Vikesland