Fylkestingsportal 2015-2019 - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda skal kvalitetssikre opplæringa i bedrift, ha utviklingsansvar og ta initiativ for å fremme fagopplæring i arbeidslivet. 15.11.2016

Utvalgssekretærer

Oversikt over hvem som er utvalgssekretærer for de ulike utvalg. 08.11.2015

Venstre

Her er Venstres medlem på fylkestinget. 06.10.2015

Folkevalgtopplæring

Opplæringen er i hovedsak knyttet til det folkevalgte organet du er medlem av, og gjennomføres høsten 2015 med ferdigstilling høsten 2016. Mye av opplæringen er lagt til de ordinære møtene i organet, men fylkesutvalget og komiteene har også egne opplæringsdager. 23.10.2015

Næring og kulturkomiteen

Næring og kulturkomiteen har ansvar for og behandler saker knyttet til næring, landbruk, FOU, høyere utdanning, friluftsliv, artsforvaltning, vannforvaltning, energi, kultur og museumsforvaltning. 29.10.2015

Næring og kulturkomiteens varamedlemmer

Se oversikt over medlemmer og varamedlemmer i Næring og kulturkomiteen i perioden 2015 - 2019. 29.10.2015

Miljøpartiet De Grønne

Her er Miljøpartiet De Grønnes medlemmer på fylkestinget. 06.10.2015

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget har ansvar for saker som gjelder forholdet mellom fylkeskommunen som arbeidsgiver og de ansatte. 29.10.2015

Arbeiderpartiet

Her finner du Arbeiderpartiets medlemmer på fylkestinget. 29.10.2015

Bilder og kontaktinformasjon til politikere på fylkestinget

Det sitter politikere fra åtte ulike partier på fylkestinget. Her finner du kontaktinformasjon og bilde av fylkestingspolitikerne. 29.10.2015

Fremskrittspartiet

Her finner du Fremskrittspartiets medlemmer på fylkestinget. 29.10.2015

Fylkesting, fylkesutvalg, komiteer, råd og utvalg

Organisering av fylkesting, fylkesutvalg, komiteer, råd og utvalg 21.09.2015

Fylkestinget

Fylkestinget er fylkeskommunens øverste myndighet og har ansvar for hele den fylkeskommunale forvaltning. Fylkestinget i Østfold består av 35 medlemmer. 29.10.2015

Fylkesutvalget

Fylkesutvalget tilsvarer formannskapet i en kommune. Fylkesutvalget har det ledende og koordinerende ansvaret for fylkesplan, økonomiplan, budsjett samt regionalpolitiske og internasjonale spørsmål. 29.10.2015

Fylkesutvalgets varamedlemmer

Se hvem som er varamedlemmer i Fylkesutvalget. 29.10.2015

Høyre

Her finner du Høyres medlemmer på fylkestinget. 29.10.2015

Kom med din sak

På nettportalen minsak.no kan du foreslå endringer som du mener vil gjøre din kommune eller fylkeskommune bedre. 29.09.2015

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget har ansvar for å ivareta det løpende tilsyn med den fylkeskommunale forvaltningen på vegne av fylkestinget. Utvalget skal også påse at fylkeskommunen har en forsvarlig revisjonsordning. 29.10.2015

Kristelig folkeparti

Her er Kristelig folkepartis medlemmer på fylkestinget. 29.10.2015

Opplæringskomiteen

Opplæringskomiteen har ansvar for og behandler saker knyttet til utdanning og helse (herunder tannhelse, folkehelse og sosiale saker). 21.10.2015

Opplæringskomiteens varamedlemmer

Se medlemmer og varamedlemmer for Opplæringskomiteen i perioden 2015 - 2019. 06.10.2015

Politisk ledelse

Her er den politiske ledelsen i Østfold fylkeskommune for fylkestinget 2015 - 2019 29.10.2015

Reglement og skjemaer for folkevalgte

Her finner du ulike reglement og skjemaer for fylkestingpolitikere i Østfold fylkeskommune. 06.10.2015

Samferdselskomiteen

Samferdselskomiteen har ansvar for og behandler saker knyttet til samferdsel, fylkesveger, helhetlig areal- og transportplanlegging, kollektivtransport, miljø og klima. 29.10.2015

Samferdselskomiteens varamedlemmer

Se oversikt over medlemmer og varamedlemmer i Samferdselskomiteen i perioden 2015 - 2019. 29.10.2015

Senterpartiet

Her er Senterpartiets medlemmer på fylkestinget. 29.10.2015

Sosialistisk venstreparti

Her finner du Sosialistisk Venstreparti sitt medlem på fylkestinget. 29.10.2015

Styrevervregisteret

Via styrevervregisteret fra KS kan du lett se hvilke roller, styreverv og økonomiske interesser de folkevalgte og den øverste administrative ledelsen i fylkeskommunen har. 06.10.2015

Særskilt klagenemnd for forvaltningssaker

Den særskilte klagenemnda behandler klager på ulike enkeltvedtak. Nemda består av tre medlemmer og innkalles ved behov. 21.10.2015