Fylkesplanlegging - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Fylkesplanlegging

Regionale planer er politiske styringsverktøy for utviklingen av Østfoldsamfunnet. Etter plan- og bygningsloven er også fylkeskommunen tillagt en rekke oppgaver overfor kommunene. Her kan du lese mer om vårt tjenestetilbud og ansvar. 01.10.2016

alvim jordbruksforhandling

Fylkesplan

Fylkesplanen er Østfoldsamfunnets viktigste strategiske dokument, og skal samordne statens, fylkeskommunens og kommunenes virksomhet i fylket. Rullering av gjeldende fylkesplan er i gang, og skal være ferdig juni 2018. 01.10.2016

Regional planstrategi

Regional planstrategi skal beskrive utfordringene i Østfoldsamfunnet og prioritere hvordan disse skal møtes gjennom planleggingen. 01.10.2016

Reguleringsplaner og kommuneplaner

Alle plansaker etter plan- og bygningsloven skal forelegges fylkeskommunen. 06.02.2014

Regionale planer/temaplaner

Det utarbeides regionale planer for avgrensete temaer eller geografiske virkeområder. 06.02.2014

Høringer

Ved utarbeidelsen av planer og strategidokumenter inviterer fylkeskommunen berørte parter og andre interessenter til medvirkning Høringsbrevgjennom høringer og offentlig ettersyn.
Planer utarbeides i tråd med vedtatte Regionale planstrategi.
07.06.2013

Planforum Østfold

Planforum er et møtested for de som jobber med planfaglige saker i kommunene og på fylkesnivå i Østfold - enten administrativt eller politisk. 01.10.2016

LUK i Østfold

Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) var en satsning fra Kommunal- og regionaldepartementet for å bedre kompetansen og kapasiteten til å drive kontinuerlig utviklingsarbeid i kommunene. Programmet er avsluttet. 09.03.2011

Attraksjonskraft gjennom stedsinnovasjon

Østfold fylkeskommune er med i et forskningsprosjekt om attraktivitet og stedsutvikling, der hensikten er å finne frem til hvilke tiltak og virkemidler som faktisk virker. 03.01.2014