- Østfold fylkeskommune internettportal
 

Regioner og regionalisering

Hva mener vi med regioner og regionalisering?
21.02.2011

Østlandssamarbeidet

Østlandssamarbeidet er en samarbeidsorganisasjon for de åtte fylkeskommunene på Østlandet: Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold. 11.01.2011

Østfold analyse

Østfold fylkeskommune og Fylkesmannen i Østfold har et partnerskap om felles statistikk- og analyse. Enheten kalles Østfold analyse. 11.01.2011

Samarbeidsalliansen for Osloregionen

Visjonen for samarbeidet er å utvikle Osloregionen til en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. Det bor 1,51 millioner personer i regionen på ca 14400 km2. 11.01.2011

GO-samarbeidet

Målet er å gjøre regionen mellom Gôteborg og Oslo mer attraktiv og konkurransedyktig etablerings- og bosettingsområde nasjonalt og internasjonalt. 11.01.2011

Østfoldhelsa

Østfoldhelsa er et partnerskap som skal oppfylle folkehelsemålsettingene i fylkesplanen for Østfold. 11.01.2011

Gamle referat fra møter i Østfoldhelsa

Referat fra styremøtene i Østfoldhelsa 04.10.2010

Sakshefter og referater til møter i Østfoldhelsa

Styremøter i Østfoldhelsa - sakshefter og referater 04.10.2010

Etablere bedrift

Etablererservice Østfold er et tilbud til deg som ønsker å etablere egen virksomhet, eller allerede har startet opp, men som er usikker på veien videre. Målet er å gjøre overgangen fra idè til realisering så enkel og kort som mulig. Både kurs og individuelle møter/veiledning tilbys. 29.06.2010

Verdiskapningsforum Østfold

Verdiskapingsforum Østfold er et rådgivende samarbeidsorgan, som skal fungere som et faglig verdiskapings- og næringsutviklingsnettverk i fylket. Organet har ingen beslutningsmyndighet.

19.05.2010

Referat fra første møte i Verdiskapingsforum Østfold 21.10.2008

Som en oppfølging av en samarbeidsavtale inngått mellom Kommunenes Sentralforbund og Innovasjon Norge om økt verdiskaping i kommunene, har Østfold Fylkeskommune tatt initiativ til etablering av Verdiskapingsforum Østfold. Verdiskapingsforumet skal være en møteplass og en inspirasjonskilde til mer og bedre næringsutvikling i den enkelte kommune. Dette første møtet var et arbeidsmøte som skal avklare hva forumet skal arbeide med og på hvilken måte. Det møtte 27 personer fra kommunene og næringsutviklingsapparatet i fylket. Se referatet nedenfor. 17.12.2008

Østfoldarv

ØSTFOLDARV er en kulturhistorisk årbok for Østfold fylke.
16.10.2008

Østfoldrådet

Østfoldrådet er den viktigste fellesarena mellom det offentlige Østfold, stortingsrepresentantene, NHO, LO og akademia ved høgskolen i Østfold. 01.11.2016

Kulturminnevern

Her finner du ut hva kulturminnevern er, hva vi gjør og hvordan vi gjør det. 06.10.2009

Lokale og regionale kulturbygg

Lokale og regionale kulturbygg blir definert som felles lokaler/ bygg som gir rom for ulik kulturell virksomhet, som møte- og forsamlingsvirksomhet, egenaktivitet og formidling av kunst og kultur.

20.04.2005

Regional utvikling

Østfold fylkeskommune er en viktig aktør innen den regionale utviklingen i Østfold. 14.03.2011

Websideillustrasjon_samferdsel

Samferdsel

Østfold fylkeskommune har ansvar for det lokale og regionale kollektivtilbudet i Østfold, rute og drosjeløyverløyver, skoleskyss og fylkesveier. 15.12.2009

Samarbeid og partnerskap

Østfold fylkeskommune er involvert i en rekke samarbeid for å styrke Østlandsregionen. 22.06.2010